Els
països
Regne Unit
Regne Unit

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

Al Regne Unit no existeix cap organisme públic que exerceixi la intermediació laboral pròpiament dita. informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i el Regne Unit no existeix actualment cap conveni de Seguretat Social. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat informació