Els
països
Regne Unit
Regne Unit

Obertura d'un compte bancariObertura d'un compte bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari al Regne Unit hauran de dirigir-se a qualsevol oficina bancària del país amb els següents documents:

  • Passaport (encara que el DNI hauria de ser també un document vàlid a aquests efectes, es tracta d'un document que no existeix com a tal al Regne Unit. És recomanable, per tant, presentar el passaport).
  • Prova de residencia (proof of adress), que pot consistir en qualsevol document que acrediti que s'està residint al país (com ara la factura d'algun subministrament).

Els dos tipus de comptes bancaris més comuns són:

  • Compte corrent (current account), utilitzat per les operacions bancàries més habituals.
  • Compte d'estalvi (savings acc ount). Habitualment genera interessos a favor dels seus titulars. Està orientat a l'estalvi, no al tràfic econòmic diari.