Els
països
Qatar
Qatar

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol es pot bescanviar (“canjear”) a Qatar, tot i que les autoritats qatarianes reconeixen tots els permisos de conducció estrangers i permeten la conducció d’un vehicle per part del seu titular durant els 7 primers dies de la seva estada al país.  informació

Homologació de títols Homologació de títols

A Qatar no hi ha cap organisme públic que homologui o convalidi, amb caràcter general, títols acadèmics estrangers.  informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui tenir efectes en el país de destinació, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat signant.  informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Cal saber que la traducció jurada ha d'estar feta per un traductor o intèrpret jurat nomenat per l'organisme que determini la legislació de cada estat, per tal que el document oficial traduït tingui efectivitat legal a l'organisme de destinació.  informació