Els
països
Qatar
Qatar

Sistema públic d'intermediació Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió.

En cas que es tracti d’una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (consulta l’apartat  Legalització de documents oficials), traduït (consulta l' apartat  Traducción jurada de documentos) i, si escau, homologat (consulta l’apartat  Homologació de títols).

A Qatar, les principals professions regulades són les que tenen a veure amb una professió o activitat de tipus mercantil o financer que es trobi dintre de l’àmbit d’actuació de la  Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA), que és l’Autoritat Reguladora del Centre financer de Qatar. Aquesta té la seva pròpia regulació que distingeix entre activitats no regulades (accés a la llista completa), que exigeixen el compliment d’uns certs requisits, però que no requereixen d’una supervisió exhaustiva per part de la QFCRA, i activitats regulades (accés a la llista completa), que exigeixen també el compliment d’uns certs requisits i, a més, estan sotmeses a un escrutini complet i continuat per part de la QFCRA.

A banda d’això, l’única altra professió regulada és la d’enginyer, que es troba sotmesa a les disposicions de la Law No. 19 of 2005 Regulating the Practice of Engineering Professions (Llei d’enginyeria).