Els
països
Qatar
Qatar

Escolarització obligatòria Registre d'una empresa

 

Totes les disposicions legals sobre l’estructura i la manera de funcionar d’una societat mercantil a Qatar estan enumerades a la Law No. 5 of 2002promulgating the Law of Commercial Companies (Llei de societats mercantils), esmenada per la   Law No. 16 of 2006, Amending Certain Provisions of the Law of Commercial Companies Promulgated By Law No. 5 of 2002, (Llei d’esmenes a la Llei de societats mercantils), tot i que aquestes esmenes són mínimes i, a la pràctica, només fan que derogar els articles que estableixen l’obligatorietat que determinats tipus de societats mercantils només puguin ser propietat d’un nacional qatarià i afegir dos nous tipus de societats mercantils.

D’altra banda, cal tenir en compte que els inversors estrangers només poden invertir a Qatar d’acord amb el que estableix la Law No. 13 of 2000, Regulation of the Investment of Non-Qatari Capital in the Economic Activity  (Llei d’inversions estrangeres). Aquesta llei estableix, bàsicament, que els inversors estrangers poden invertir en tots els sectors econòmics nacionals, tret d’alguns casos concrets, sempre que comptin amb un soci qatarià que normalment posseirà el 51% del capital social de la societat de què es tracti. Més en concret:

 • En principi, els inversors estrangers no poden invertir en agències comercials (commercial agencies) o béns immobiliaris (real estate), tot i que la llei inclou excepcions per aquests supòsits.
 • En cas d’inversions en el sector bancari o d’assegurances, cal comptar amb el permís previ del Consell de Ministres qatarià.
 • El ministre d’Economia i Comerç pot permetre que un inversor estranger posseeixi més del 49% del capital social d’una societat mercantil (i arribar fins al 100%) quan aquesta societat mercantil actuï en un dels denominats “sectors prioritaris” (priority sectors) de l’economia nacional, que són:
  • Consultoria empresarial (business consulting)
  • Serveis tècnics (technical services)
  • Tecnologies de la informació (information technology)
  • Serveis culturals, esportius i d'oci (cultural, sports and leisure services)
  • Serveis de distribució (distribution services)
  • Agricultura (agriculture)
  • Fabricació (manufacturing)
  • Salut (health)
  • Turisme (tourism)
  • Desenvolupament i explotació dels recursos naturals (development and exploitation of natural resources)
  • Energia i mineria (energy and mining)

Per la seva banda, el sector de l’enginyeria compta amb la seva pròpia regulació establerta per la Urban Planning and Development Authority (UPDA) (Autoritat de Planificació Urbana i Desenvolupament), òrgan del Ministeri d’Afers Municipals i Planificació Urbana. Les firmes estrangeres especialitzades que compleixin els requisits establerts per la UPDA poden registrar una sucursal a Qatar per endegar projectes d’enginyeria, sense necessitat d’un soci qatarià.

També hi ha una regulació específica per a les societats mercantils que vulguin establir-se dintre del Qatar Financial Centre (QFC), el Centre Financer de Qatar, que és responsabilitat de la Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA), l’Autoritat Reguladora del Centre Financer de Qatar (clicant a l’enllaç s’accedeix al seu web). Fonamentalment, en aquests casos es permet que l’inversor estranger posseeixi el 100% del capital social de la societat.

Societats mercantils

Hi ha vuit tipus de societats mercantils reconegudes a Qatar:

 • Single person company
 • Limited liability company (LLC)
 • Public shareholding company
 • Simple partnership company
 • Joint venture company
 • Joint partnership company
 • Limited shares partnership company
 • Holding company

Les més habituals són les tres primeres, que tenen les característiques següents:

 • Single person company (que es pot assimilar a la nostra societat limitada unipersonal, SLU):

El capital social mínim és de 200.000 QAR, uns 55.000 USD al canvi, el qual ha de ser desemborsat íntegrament al moment de la constitució. Només hi ha un propietari que posseeix el 100% del seu capital social. La societat es troba sotmesa a les mateixes provisions que les limited liability companies, tret del que sigui específic en el cas de societats mercantils unipersonals.

 • Limited liability company (que es pot assimilar a la nostra societat limitada, SL):

El capital social mínim és de 200.000 QAR, uns 55.000 USD al canvi, el qual ha de ser desemborsat íntegrament al moment de la constitució. Les participacions no poden ser inferiors als 10 QAR. Un nacional qatarià ha de posseir al menys el 51% del seu capital social, tret que s’hagi obtingut un certificat d’excepció. Curiosament no és obligatori que el repartiment dels beneficis entre els socis es correspongui amb la distribució del seu capital social, però el 10% dels beneficis anuals han d’anar sempre a reserves fins que aquestes igualin almenys el 50% del capital social de la societat.

 • Shareholding company(que es pot assimilar a la nostra societat anònima, SA):

Poden ser de dos tipus: privades o públiques. La diferència és que les públiques poden cotitzar a la Borsa de Qatar. El capital social mínim d’una de tipus privat és de 2 milions QAR, uns 550.000 USD al canvi. En el cas d’una de tipus públic, aquest ha de ser de 10 milions QAR, uns 2.800.000 USD al canvi, si no cotitza a Borsa, i de 40 milions QAR, uns 11.000.000 USD al canvi, si hi cotitza.

El nombre d’accionistes no pot ser inferior a 5 (o a 30 si la societat cotitza en Borsa). Les seves escriptures públiques de constitució han de redactar-se d’acord amb un model determinat i qualsevol variació ha de comptar amb l’aprovació prèvia del Commercial Companies Department (Departament de Societats Mercantils) del Ministeri d'Economia i Comerç.

Un cop decidit el tipus de societat mercantil de què es tractarà, s’ha de procedir a registrar-la i legalitzar-la al Ministeri d’Economia i Comerç, seguint aquest procediment:

 1. Emplenar el formulari de New Company Registration (registre d’una nova societat mercantil) que es pot trobar aquí.
 2. Escollir i fer aprovar el nom comercial pel Department of Registration and Commercial Licenses del Ministeri d’Economia i Comerç.
 3. Fer aprovar l’activitat comercial per l’autoritat competent, si és el cas. En general, aquesta autoritat és el Ministeri d’Economia i Comerç, però en certs casos és un altre organisme, com ara:
 1. Enviar una carta al banc elegit com a dipositari del capital social expressant aquesta intenció per part dels socis constituents i quin serà el capital social. Un cop l’entitat bancària hagi admès aquesta carta, es podrà obrir un compte bancari a nom de la societat mercantil.
 2. Fer autenticar les escriptures públiques de constitució de la societat mercantil pel Ministeri de Justícia.
 3. Inscriure la societat mercantil a la  Cambra de Comerç i Indústria de Qatar.
 4. Obtenir el registre comercial al Ministeri d’Economia i Comerç.
 5. Obtenir la llicència municipal al Ministeri d’Afers Municipals i Planificació Urbana.

Un cop s’hagi procedit a efectuar tots els tràmits, el capital social serà lliurat al director general de la societat mercantil perquè aquest pugui posar en marxa la societat i iniciar el seu tràfic comercial.

Cal destacar que el procediment de creació i registre d’una societat mercantil a Qatar és complex i ple de tràmits burocràtics, així que el més recomanable és comptar amb els serveis legals d’alguna firma de serveis legals establerta al país que conegui a fons la seva legislació i que pugui garantir a l’interessat l’èxit de la seva aposta comercial.

informació