Els
països
Panamà
Panamà

Professions reguladesProfessions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (vegeu l'apartat  Legalització de documents oficials), traduït (vegeu l'apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (vegeu l'apartat  Homologació de títols).

En el cas concret de Panamà, és necessari tenir en compte que hi ha una sèrie de professions en les quals s'exigeix, com a primer requisit, disposar de la nacionalitat panamenya. Podeu consultar les condicions per exercir una determinada professió a Panamà accedint a la norma que la regula des de qualsevol cercador d'Internet. Per fer-ho, és recomanable utilitzar paraules clau com ara Panamà i el nom de la professió. A continuació, s'enumera una llista orientativa d'algunes de les principals professions que han estat regulades: infermeria, barbería y cosmetología, odontologia, enginyeria i arquitectura, ciències agrícoles, farmàcia, quiropràctica, nutrició, medicina, psicologia, assistent mèdic, comptabilitat, periodisme, laboratoristes, relacions públiques, fonoaudiologia (logopèdia) i audiometria, economia, treball social, medicina veterinària, fisioteràpia, radiologia mèdica, dret, assistent dental, sociologia i química.