Els
països
Panamà
Panamà

Registre d'una empresaRegistre d'una empresa

A Panamà , d'acord amb el que preveu la Llei 32/1927, existeixen diversos tipus de figures sota les quals es realitzen operacions mercantils. Les més rellevants són:

  • Societat Anònima. Constituïda per dos o més persones, naturals o jurídiques. El capital social s'articula mitjançant accions, que podran ser tant al portador com nominatives. Els ingressos de l'empresa provinents de font estrangera estan exempts d'imposició tributària al Panamà.
  • Societat Col·lectiva de Responsabilitat Limitada. Constituïda per dos o més persones, naturals o jurídiques. No hi ha obligació de que el capital social sigui ingressat pels socis en el moment de constituir-se la societat.
  • Empresa Individual de Responsabilitat Limitada. Constituïda per una sola persona natural. El capital social pot estar integrat per bens mobles, immobles o diners. La persona transfereix part del seu patrimoni a aquesta entitat, limitant així la seva responsabilitat als actius transferits.

Inscripció en el registre d'empreses

L'acord o pacte social de les societats o corporacions ha de contenir, entre d'altres, els elements següents:

  • Nom de la societat i tipus societari.
  • Nom i adreça dels subscriptors.
  • Objecte social.
  • Capital social, distribució de les accions o participacions.
  • Durada de la societat (pot ser perpètua).

Aquest document s'haurà de presentar davant d'un notari públic a Panamà per tal que n'elabori l'escriptura pública corresponent.

L'escriptura pública s'haurà d'inscriure en la Secció de Persones Jurídiques Mercantils del Departament de Persones i Mercantil del Registre Públic de Panamà. Es pot accedir al portal d'aquest registre a través d'aquest enllaç . Així mateix, es poden consultar els horaris i les adreces de les seus regionals del Registre Públic del Panamà clicant  aquí.  Per últim, des d'aquest enllaç es pot accedirà informació detallada del procés d'inscripció en el citat registre.

Un cop feta la inscripció en el Registre Públic del Panamà, caldrà fer una segona inscripció en l'anomenat Registro Único de Contribuyentes (RUC), que atorga una identificació tributària a qualsevol persona natural o jurídica que realitza una activitat econòmica. La inscripció al Registro Único de Contribuyentes es realitza en les administracions provincials de la Dirección General de Ingresos, o via on-line en el pàgina web d'aquest òrgan.

Des d'aquest enllaç es pot accedir a informació sobre la documentació necessària per inscriure's en el Registro Unico de Contribuyentes.

Una cop realitzada la inscripció en el Registro Unico de Contribuyentes, aquest òrgan subministrarà al sol·licitant l'anomenat Dígito Verificador, un dígit intern de control utilitzat en els processos de recaptació i fiscalització de l'Autoridad Nacional de Ingresos.

informació