Els
països
Noruega
Noruega

Sistema público de intermediación Sistema públic d’intermediació

El servei públic d’intermediació de Noruega s’anomena Nye arbeids- og velferdsetaten (Autoritat Estatal Noruega de Treball i Benestar), abreujat NAV. Es pot accedir al seu web aquí, el qual és molt fàcil de consultar ja que ofereix la major part de la seva informació tant en noruec com en anglès:  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i Noruega no hi ha actualment cap conveni de Seguretat Social.   informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió. informació