Els
països
Mèxic
Mèxic

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

El idioma oficial de Mèxic és l'espanyol. En conseqüència, és aconsellable que els documents públics no redactats originàriament en aquest idioma estiguin vàlidament traduïts per tal de facilitar-ne l'admissibilitat.

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

Amb excepció dels estudis en educació primària i secundària, els següents documents requereixen traducció a l'espanyol efectuada per un pèrit autoritzat, per ambaixades, consolats o per una institució educativa que formi part del sistema educatiu mexicà:

  1. Acta de naixement
  2. Certificats de butlletins de qualificacions, diplomes o títols.

El Tribunal Superior de Justícia de Mèxic és qui nomena els pèrits autoritzats. Vés a l'últim apartat:“DOCUMENTOS QUE REQUIEREN TRADUCCIÓN” de la informació sobre el reconeixement a Mèxic d'estudis fets a l'estranger facilitada per la Secretaria d'Educació Pública.

No obstant això, també la pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé en aquest segon cas cal que la seva firma estigui convenientment postil·lada pel Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC). Convé recordar que el MAEC nomena periòdicament traductors i intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per fer traduccions vàlides de documents que hagin de produir efectes davant d'organismes públics.

El mateix MAEC, en la seva pàgina web, manté la llista actualitzada dels traductors i intèrprets jurats.