Els
països
Mèxic
Mèxic

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió.

En cas que es tracti d’una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (consulta l’apartat  Legalització de documents públics), traduït (consulta l’apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (consulta l’apartat  Homologació de títols).

L'article 5 de la  Constitució política dels Estats Units Mexicans determina que cada estat és competent pel que fa a les professions que necessiten títol per exercir-les.

Necessàriament, per poder exercir les professions regulades pels estats, s'han de efectuar dos tràmits:

1. Registrar el títol.

2. Obtenir la cèdula professional.

La Secretaria d'Educació Pública, organisme d'àmbit federal responsable de gestionar el sistema educatiu, informa en la seva pàgina  web de quins són els requisits i la documentació necessaris per efectuar aquests dos tràmits, precisant si es tracta de persones estrangeres que han obtingut el títol fora de Mèxic.