Els
països
Mèxic
Mèxic

Les principals referències normatives en l'àmbit laboral, les trobem a:

  • Article 123 de la Constitució política dels Estats Units Mexicans.
  • Llei federal del treball , en endavant LFT, que es va publicar al Diari Oficial de la Federació l'1 d'abril de 1970 (última reforma publicada al DOF el 30.11.2012).

El contracte de treball El contracte de treball

L’LFT, estableix en el seu article 25 que els empresaris estan obligats a establir les condicions de treball dels seus empleats a través de contractes per escrit, i en cas d’incomplir aquesta obligació legal, seran els destinataris de sancions de caràcter administratiu. informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

14 anys. Entre els 14 i 16 anys la jornada màxima diària és de 6 hores. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada vacances i permisos

8 hores (7 hores la durada màxima de la jornada nocturna). informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

En iniciar una relació laboral, la persona empresària està obligada a inscriure el treballador davant l’Institut Mexicà de l’Assegurança Social i pagar una quota bimestral, tal com s’estipula en la Llei d’assegurança social. Tant el Govern com els treballadors/es participen en aquest règim d’assegurança social que cobreix malalties en general, embaràs, discapacitat, jubilació, mort i guarderies infantils. informació

Drets sindicals Drets sindicals

Tant els empresaris/àries com els treballadors i treballadores tenen dret d’associació sindical. informació