Els
països
Mèxic
Mèxic

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L'assistència sanitària a Mèxic comprèn una part pública i una altra privada:

1. La part pública (o Seguretat Social pròpiament dita) la proporciona   l'Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aquest organisme públic presta servei als treballadors assalariats, tant en actiu com jubilats, i a les seves famílies. Així i tot, diferents grups de treballadors estan assegurats per un altre organisme públic, quegaudeix de la mateixa consideració que l'IMSS, però que ofereix els seus serveis amb recursos propis. Aquests col·lectius són:

 • Els funcionaris de l'Estat, que estan assegurats per l'Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
 • Els militars, que estan assegurats per la Secretaría de la Defensa (SEDENA).
 • Els marins, que estan assegurats per la Secretaría de Marina (SEMAR).
 • Els treballadors del sector petrolier, que estan assegurats per l'empresa pública Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Per la seva banda, els treballadors per compte propi, els desocupats i totes aquelles persones que es troben fora del mercat de treball, i les seves respectives famílies, es troben coberts per un altre sistema, també públic, que proporciona diferents nivells de cobertura i els serveis del qual són proporcionats pels organismes següents:

 • La Secretaría de Salud (SSa).
 • Els Servicios Estatales de Salud (SESA).
 • El Seguro Popular de Salud (SPS).
 • El Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O).

2. La part privada, per la seva banda, està constituïda per les companyies asseguradores privades establertes al país.

L'assegurança proporcionada per l'IMSS i el seus organismes afins es finança amb les aportacions del Govern federal, l'ocupador (que en els casos de l'ISSSTE, SEDENA, SEMAR i PEMEX és el mateix Govern federal) i el mateix treballador. La proporcionada per la SSa i els SESA es finança amb recursos del Govern federal, dels diferents governs estatals i una petita contribució, un copagament anomenat cuota de recuperación, que paguen els usuaris en rebre l'atenció requerida. L'SPS es finança amb recursos del Govern federal, dels diferents governs estatals i quotes familiars, i contracta part dels seus serveis amb la SSa i els SESA (i de vegades, als proveïdors privats).

L'IMSS comprèn dues modalitats d'atenció:

a) Règim obligatori, en el qual s’integren obligatòriament tots els treballadors, els membres de societats cooperatives de producció i altres persones determinades pel Govern federal mitjançant el corresponent decret (com, per exemple, els estudiants). Inclou els següents cinc tipus d'assegurances:

 • Malalties i maternitat.
 • Riscos laborals.
 • Invalidesa i vida.
 • Jubilació i vellesa.
 • Guarderies i prestacions socials.

L'afiliació d'un nou treballador és responsabilitat del seu ocupador i és aquest qui ha de realitzar tots els tràmits necessaris a l'oficina corresponent de l'IMSS.

b) Règim voluntari, en el qual poden integrar-se, de forma voluntària i mitjançant conveni amb l'IMSS, els treballadors en indústries familiars i els treballadors independents com ara petits comerciants, artesans, treballadors domèstics, etc. També els empresaris (sempre que es tracti de persones físiques) amb treballadors al seu servei que estiguin exclosos o no s'incloguin dintre dels decrets que obliguen a l'afiliació al règim obligatori.

Es pot consultar el procediment d'afiliació a l'IMSS clicant  aquí.

Fora d'això, tothom té la possibilitat de fer ús dels serveis sanitaris privats si compta amb la capacitat econòmica necessària, sigui pagant puntualment per l'atenció rebuda o bé contractant algun dels plans de salut oferts per les diferents companyies asseguradores existents al país.

Pel que fa als turistes espanyols de visita a Mèxic, s'ha de tenir en compte que Espanya no ha subscrit cap conveni de Seguretat Social amb Mèxic en matèria d'atenció sanitària, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia i que aquesta sigui el més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses mèdiques durant l'estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat.

L'atenció mèdica de qualitat a Mèxic és molt cara i fins i tot en el cas de comptar amb una assegurança mèdica és habitual que s'exigeixi el pagament del tractament per avançat i que sigui l'interessat qui hagi de demanar posteriorment el reemborsament a la seva companyia asseguradora.

informació