Els
països
Marroc
Marroc

Homologació de títolsHomologació de títols

Cal distingir entre dues possibilitats:

  • L'homologació pròpiament dita, que es realitza sobre títols ja obtinguts i estudis ja cursats a Espanya (o a un altre sistema educatiu estranger), i que significa declarar-los plenament equivalents als títols i estudis marroquins corresponents. Això implica, per part de les autoritats marroquines, reconèixer el grau acadèmic de què es tracti, habilitar l'interessat per continuar estudis en un altre nivell educatiu superior i, si escau, reconèixer els efectes professionals propis del títol marroquí al qual s'assimila, sempre que es tracti de títols que habiliten per a l'exercici d'una activitat professional.
  • La convalidació, que es realitza exclusivament sobre estudis ja cursats a Espanya (o a un altre sistema educatiu estranger), i que significa declarar-ne l'equivalència amb els corresponents estudis marroquins amb la finalitat de continuar l'ensenyament en un centre docent marroquí.

No existeix cap conveni bilateral entre el Marroc i Espanya relatiu a l'homologació o convalidació de títols acadèmics. Tot i això, és possible tenir aquest reconeixement. Al Marroc, la competència per fer-ho pertany al Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, tot i que existeix un altre ministeri amb competències en matèria educativa, orientat cap a l'ensenyament superior, el Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. D'aquesta manera, segons de quin títol es tracti, la sol·licitud s'ha d'adreçar a un organisme o un altre: