Els
països
Marroc
Marroc

Convenis sobre prestacions socialsConvenis sobre prestacions socials

Des de l'1 d'octubre de 1982 està en vigor el Conveni sobre Seguretat Social entre Espanya i el Regne del Marroc, que coordina les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre els dos països.

Les seves disposicions s'apliquen a totes les persones, espanyoles o marroquines, que treballin o hagin treballat en ambdós països, així com els seus familiars beneficiaris i drethavents.

S'hi inclouen les següents prestacions de la Seguretat Social:

  • Assistència sanitària per maternitat, malaltia comú o professional i accidents, siguin o no de treball.
  • Prestacions per incapacitat temporal o permanent i maternitat.
  • Prestacions de vellesa, mort i supervivència (auxili per defunció, pensions de viudetat o orfandat, ajuts a familiars supervivents o indemnitzacions per mort causada per accident de treball o malaltia professional).
  • Protecció familiar.
  • Reeducació i rehabilitació de discapacitats.
  • Assistència social i serveis socials.

En aquests casos, els períodes de cotització necessaris per adquirir el dret a qualsevol d'aquestes prestacions es poden sumar amb independència del país o països en el qual s'hagin computat, sempre que no se superposin, i les prestacions econòmiques que es meritin es podran percebre en el país de residència de l'interessat.

Cada estat abonarà les seves pròpies prestacions directament a l'interessat i les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels diferents estats signants del conveni per tenir dret a una prestació contributiva, la podran percebre de cadascun d'aquests. Aquest és el cas, per exemple, d'una pensió de jubilació.

Per sol·licitat la prestació de què es tracti o demanar informació sobre el procediment, l'interessat ha d'anar a l'organisme corresponent del seu país de residència. En el cas del Marroc, aquest organisme és la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) (enllaç a la seva pàgina web).

La data de presentació de la sol·licitud en aquest organisme serà considerada la data de presentació també en l'organisme corresponent de l'altre país. Si el país de residència no és un dels signants del conveni, l'organisme corresponent serà el de l'estat sota el qual l'interessat va estar assegurat per darrer cop.

Finalment, cal destacar que no es pot “exportar” la prestació d'atur al Marroc (la qual cosa només es permet quan el desplaçament del treballador és a un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa), sobre tot pel fet que al Marroc no hi ha prestació d'atur.