Els
països
Marroc
Marroc

Registre d'una empresaRegistre d'una empresa

Al Marroc existeixen diversos tipus de figures sota les quals es realitzen operacions mercantils. Les més rellevants són:

  • Empresari individual.
  • Societat anònima (SA). Es necessiten, com a mínim, 5 accionistes. El seu capital no pot ser inferior a 3 milions de dirhams (si cotitzen en borsa) i 300.000 dirhams (per a la resta de supòsits.
  • Societat de responsabilitat limitada (SARL). La SARL pot tenir entre 1 i 50 associats. El capital mínim per a la seva constitució és de 10.000 dirhams, que han de dipositar-se en un compte bancari bloquejat.
  • Societat col·lectiva. Formada per dos o més membres que han de tenir la condició de comerciants. Responen solidària i indefinidament dels deutes socials.
  • Societat comanditària simple. Formada per socis sotmesos al mateix estatut que els membres de la societat col·lectiva simple i socis comanditaris que responen únicament fins al màxim de la seva aportació.
  • Societat comanditària per accions. Té el capital dividit en accions. Està constituïda per socis comanditaris que tenen la condició de comerciants i responen solidària i indefinidament dels deutes socials i socis comanditaris accionistes que no responen de les pèrdues més enllà de la seva aportació.
  • Societat en participació. Societat sense personalitat jurídica pròpia, que no està sotmesa a cap exigència d'inscripció o de publicitat.

Des d'aquest enllaç es pot accedir a informació detallada del tipus d'empreses que es poden constituir al Marroc.

Creació d'empreses al Marroc

El procés administratiu per a la creació d'empreses al Marroc es realitza mitjançant un procediment de finestreta única ubicada en els anomenats Centres Regionals d'Inversions (CRI).

Els CRI són institucions públiques on es reuneix l'activitat del conjunt d'organismes oficials relacionats amb la creació d'empreses a través d'una finestreta única i omplint un formulari.

Els CRI es troben sota la custòdia dels Walis, representants enviats pel govern a cadascuna de les 16 regions del país, que equivalen a l'antiga figura del governador civil a Espanya.

Existeix un CRI per província.

Des d'aquest enllaç es pot accedir a les adreces de tots els CRI.

Així mateix, des d'aquest altre enllaç es pot accedir a la informació de tots els serveis que poden oferir els CRI.

Finalment, podeu consultar la documentació que cal aportar per la constitució de l'empresa d'acord a cada tipus de societat clicant aquí.

Per a la creació de l'empresa, existeixen dos models de formularis en funció del tipus d'empresa:

  • Per a la creació de societats (formulari per a persones morals)
  • Per a la creació d'empresa individual (formulari de persones físiques)
informació