Els
països
Japó
Japó

Traducció jurada de documentsTraducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Al Japó, la noció de traducció jurada és d'una traducció especial. Ha d'estar i per un traductor jurat de japonès, el qual l'ha de segellar amb el seu segell oficial. Té un estatus jurídic semblant a una acta notarial. La traducció jurada és necessària sempre que el document es presenti davant un organisme oficial (universitat, administració pública...).

Els traductors o intèrprets jurats de japonès són els únics autoritzats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació (MAEC) per signar traduccions d'espanyol al japonès amb el seu segell de traductor jurat. Actuen com a notaris, donant fe pública de la traducció.

El MAEC, a la seva pàgina web, manté la  llista actualitzada de traductors intèrprets jurats.

Al Japó hi ha una associació professional de traductors japonesos  JAT que assumeix la plena responsabilitat d'assegurar tota la informació continguda en els documents.