Els
països
Japó
Japó

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i a fi que pugui produir efectes en el país de destinació, qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat) ha d’ésser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat signant.

Què és un document públic? És aquell document autoritzat per un notari o un funcionari públic competent que acredita els fets que refereix amb les solemnitats requerides per la llei.

Què és una còpia autoritzada (o autèntica) de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat? És la reproducció, formalitzada notarialment d’una escriptura protocol·litzada per un notari d’acord amb la qual s’eleva a públic un document privat.

El  XII Conveni de l’Haia, de 5 d’octubre de 1961, estableix un procediment simplificat per al procés de legalització: és l’anomenada Postil·la de l’Haia o tràmit de legalització única: aquest és el procediment que s’aplica en aquest cas perquè tant Espanya com Japó són països signants d’aquest Conveni.

Què cal saber abans d’iniciar el procés de legalització

 • Només es poden postil·lar els documents públics originals, no les còpies compulsades.
 • No es poden postil·lar els documents privats, però sí les còpies autoritzades d’escriptures notarials d’elevació a públic de document privat.
 • No cal postil·lar els documents emesos per les autoritats diplomàtiques o consulars.
 • No cal postil·lar documents directament relacionats amb una operació comercial o duanera.
 • Hi ha alguns convenis internacionals que determinen l’exempció de legalització per alguns documents (per exemple, les actes de naixement, matrimoni o defunció, de les quals es pot demanar una certificació internacional al registre civil). La llista de convenis es pot consultar clicant  aquí
 • La postil·la, en si mateixa, no té data de caducitat. Ara bé, si el document postil·lat sí que en té, la postil·la serà vàlida mentre estigui en vigor el document.
 • És recomanable tramitar la legalització abans de la traducció jurada. D’aquesta manera es pot traduir, simultàniament, tant el mateix document com la postil·la.
 • La legalització no és un tràmit immediat, motiu pel qual és aconsellable iniciar-lo amb una mínima previsió. Val a dir que no es pot donar un termini orientatiu, perquè depèn del tipus de document i de l’òrgan al qual s’adreci la petició.
 • Alguns documents, com per exemple els acadèmics, requereixen una gestió anterior a la postil·la pròpiament dita: el reconeixement previ de signatures. Es pot consultar quins són aquests documents a la pàgina web del  Ministeri de Justícia. A tall d’exemple, alguns dels documents públics més comuns que exigeixen el reconeixement previ de signatures són
Tipus de document 

Òrgan o entitat que efectua el reconeixement previ de signatura

Més informació, òrgan competent i contacte

Títols i Certificats d'Estudis Universitaris Oficials, així com certificats d'escoles d'idiomes, instituts o centres d'estudis estrangers a Espanya.

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i  Alta Inspecció d'Educació a les comunitats autònomes.

 Enllaç al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport sobre legalització de títols universitaris.

Alta Inspecció d’Educació a Catalunya ( enllaç a l’apartat relatiu a la legalització de documentació acadèmica [informació sobre el tràmit i  formulari de sol·licitud]). Adreça: C/ de Bergara, 12, 5è. 08002, Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88. 

a/e:  legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títols i Certificacions acadèmiques oficials no universitaris.

Conselleries autonòmiques competents en educació (en el cas de Catalunya,  Departament d’Ensenyament).

Enllaç al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport sobre legalització de títols no universitaris.

Cal acudir al Servei Territorial d’Ensenyament ( enllaç al directori de serveis terrritorials) de la demarcació en la qual s’hagi expedit el títol o la certificació acadèmica oficial no universitària. 

Documents de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (per exemple, declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Cal adreçar-se a la corresponent  delegació provincial de l’AEAT ( enllaç al directori d’adreces de l’organisme a Catalunya).

On i com s’han de postil·lar els documents que requereixen legalització

D’acord amb l’esmentat  Reial decret 1497/2011 , de 24 d’octubre, els òrgans que poden postil·lar documents públics expedits a Espanya varien en funció del tipus de document. Per tant, hem de tenir en compte:

1. Documents judicials

Com, per exemple, actes de naixement, matrimoni o defunció; certificats de capacitat matrimonial, fe de vida o estat, i resolucions judicials. En aquests casos, les autoritats competents per postil·lar són:

 • Persona titular de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia (TSJ).
A Catalunya:
Secretaria de Govern del TSJ
 • Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palau de Justícia), 08018 Barcelona
 • 93 486 61 83 ó 93 486 61 84
 • Pàg. web
 • Persona titular de la  unitat del Ministeri de Justícia que tingui atribuïda la competència en matèria d’informació i atenció a la ciutadania (C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid), així com els gerents territorials (  enllaç al directori d’adreces de les gerències territorials) del mateix Ministeri.
A Catalunya:
Oficina de la Gerència Territorial del Ministeri de Jusiticia
 • C/ de Garcilaso, 123, 08018 Barcelona, 08027 Barcelona,    (      enllaç a la localització de l'oficina).

La sol·licitud es pot formular  presencialment o per  correu postal (enllaços a pàgines web del Ministeri de Justícia sobre aquests tràmits). En ambdós casos, cal presentar el document original que es vulgui postil·lar.

Important! Els documents judicials emesos per l’Audiència Nacional o pel Tribunal Suprem no segueixen aquest procediment, sinó que són postil·lats a la mateixa seu de l’òrgan judicial de què es tracti:

Audiència Nacional
 • C/ de Prim, 12; 28004 Madrid
 • 91 308 26 39
Tribunal Supremo
 • Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid
 • 91 397 10 00

2. Documents notarials

Poden ser documents autoritzats notarialment o documents privats amb signatures legitimades per notari. L’autoritat postil·lant competent és el degà del respectiu col·legi notarial (  web del Consell General del Notariat) o qui el substitueixi, així com aquells altres notaris en qui delegui.

Col·legi de Notaris de Catalunya

3. Documents administratius

Com ara, per exemple, documents acadèmics oficials. En aquests casos, poden postil·lar, indistintament i amb independència del lloc del territori espanyol en què s’hagi emès el document, qualsevol de les autoritats esmentades anteriorment: secretaris de govern, secretaris de tribunals superiors de justícia, titulars de la unitat del Ministeri de Justícia competent en matèria d’informació i atenció ciutadana, gerents territorials del mateix Ministeri o els degans dels col·legis notarials.

informació