Els
països
Japó
Japó

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol és pot bescanviar al Japó. Per fer-ho, s’ha d’anar a l’oficina corresponent (anomenada oficina del permís de conduir o shikenjo) de la prefectura del lloc de residència al Japó. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Al Japó, el tràmit de homologació no existeix, segons si es pretén estudiar o treballar, els passos que cal seguir són: informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació