Els
països
Japó
Japó

Professions reguladesProfessions regulades

Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (vés a l'apartat  Legalització de documents oficials), traduït (vés a l'apartat   Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (vés a l'apartat  Homologació de títols).

Per tal d'obtenir informació relacionada amb les professions regulades al Japó, pots adreçar-te a la pàgina web del Ministeri de Salut, Treball i Benestar japonès clicant en el següent enllaç. Des d'aquest mateix portal, pots formular les consultes que consideris necessàries.