Els
països
Japó
Japó

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L'assistència sanitària al Japó és pública i universal, ja que des del 1961 es proporciona a tots els residents al país. Tot i que supervisada pel Ministeri de Salut, Treball i Benestar, la seva gestió efectiva correspon als diferents governs regionals (per la seva banda, el Ministeri gestiona el sistema de pensions, i els diferents governs municipals, els serveis de benestar).

El sistema sanitari japonès té les característiques següents:

 • Obligatorietat , ja que tots els residents tenen l'obligació d'inscriure's en algun dels seus programes d'assistència.
 • Llibertat d'elecció , ja que els beneficiaris poden escollir metge i hospital. Cal tenir en compte que al Japó no existeix la figura del metge de capçalera, per la qual cosa els serveis mèdics acostumen a ser proporcionats directament per clíniques i hospitals, públiques o privades.
 • Primes basades en funció de l'edat i nivell d'ingressos del beneficiari, que estableixen límits per unitat familiar.
 • Sistema de copagament , que oscil·la entre el 10% i el 30% i fixa límits màxims de cost anual depenent de l'edat del beneficiari i del seu nivell d'ingressos, amb una excepció per a als que no disposen d'uns ingressos mínims, en què l'accés al sistema és gratuït.

Tot i l'obligatorietat del sistema públic d'assistència sanitària, és habitual que els japonesos contractin a més una assegurança mèdica privada que els cobreixi la prima de l'assegurança pública i el cost del copagament en cas d'estada hospitalària.

Pel que fa al finançament, el sistema sanitari al Japó es finança principalment a través de les quotes pagades pels ocupadors i treballadors, però també rep fons procedents dels impostos i els ingressos provinents del copagament i les rendes proporcionades per l'explotació dels seus actius.

Actualment hi ha tres programes d'assistència diferents:

 • Assegurança social ( kenkó hoken ), que dóna cobertura sanitària a tots els treballadors d'empreses amb més de 5 treballadors i menys de 300. Les primes són fixes i el seu cost es reparteix a parts iguals entre l'ocupador i el treballador. Pel que fa al copagament, és el 20% en cas d'atenció hospitalària, i el 30%, en la resta.

  La inscripció és automàtica i l'ocupador s'encarrega de tota la gestió (inscripció i deducció del sou en concepte de prima).

 • Assegurança nacional de salut ( kokumin kenkó hoken ), que dóna cobertura sanitària a totes les persones que no poden integrar-se a l'assegurança de treballadors (per exemple, els agricultors, els treballadors per compte propi, les persones a l'atur, els jubilats, les dones embarassades, etc.). Les primes són fixes també i en absència d'un ocupador, el Govern en paga una part, que depèn de la capacitat de l'assegurat per pagar la resta. Pel que fa al copagament, és del 30% en tots els casos.

  La inscripció és personal i es realitza a la seu de l'ajuntament de la localitat de residència.

 • Assegurança de persones grans , que dóna cobertura sanitària a la gent més gran dels 75 anys i als que tenen més de 65 anys, però pateixen alguna discapacitat. La prima depèn dels ingressos del pensionista i de la composició de la seva unitat familiar, i el copagament es redueix al 10% en tots els casos.

Com a curiositat, cal destacar que les assegurances no cobreixen l'atenció a la maternitat (parts), ja que aquesta no es considera una “malaltia”. Per contra, es concedeixen pagaments en efectiu per cobrir les despeses de ginecologia i obstetrícia.

Un cop inscrit al sistema públic d'assistència sanitària s'expedeix la targeta corresponent.

Pel que fa als turistes espanyols de visita al Japó, s'ha de tenir en compte que no hi ha cap conveni de la Seguretat Social amb Japó en matèria d'atenció sanitària, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia que sigui el més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses mèdiques durant l'estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat.

informació