Els
països
Japó
Japó

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 127.561.489 127.338.621 127.131.800 126.958.472

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 622.058 445.267 350.000
Percentatge sobre la població* 0,49 % 0,35 % 0,27 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 48.629 $ 40.488 $ 38.139 $ 34.524 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 5,0 % 4,5 % 4,3 % 4,0 % 3,7 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 6.203.213.121.334 $ 5.155.717.056.271 $ 4.848.733.415.524 $ 4.383.076.298.082 $
Creixement percentual* 1,5 % 2 % 0,34 % 1,22 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 25 % 74 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 25 % 73 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 25 % 73 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
ND ND ND

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any201120122013201420152016
Dies 12 12 11,7 11,2 11 11,2
informació