Els
països
Itàlia
Itàlia

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

A Itàlia, l’atenció sanitària pública als europeus (necessària per motius mèdics) es garanteix inicialment mitjançant la targeta sanitària europea ( enllaç a les principals característiques):

  • Tenen dret a sol·licitar aquesta targeta les persones assegurades o cobertes per un sistema de seguretat social estatal de qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com també a Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
  • Cada membre de la família que estigui viatjant ha de tenir la seva pròpia targeta.
  • La targeta sanitària europea garanteix la recepció d’atenció sanitària en les mateixes condicions i al mateix cost que les persones assegurades a Itàlia.

Important! La targeta sanitària europea:

  • No és una alternativa a l'assegurança de viatge. No cobreix l'assistència sanitària privada.
  • No cobreix les despeses si es viatja amb la finalitat expressa de rebre tractament mèdic.
  • No garanteix la gratuïtat del servei. Atès que els sistemes d'assistència sanitària de cada país són diferents, els serveis que són gratuïts a un país poden no ser-ho en altres.

Convé tenir present que l’article 7 de la Directiva 2004/38/CE ( enllaç al document) estableix que tot ciutadà de la Unió té dret de residència en el territori d’un altre estat membre per un període superior a 3 mesos si, entre altres requisits, té contractada una assegurança de malaltia que cobreixi tots els riscos a l'Estat membre d'acollida.

Tramitació de la targeta sanitària europea:

La targeta es pot sol·licitar telemàticament a través de la seu electrònica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, o bé presencialment a les oficines de la Seguretat Social de l’Estat espanyol.

Com utilitzar la targeta sanitària europea a Itàlia:

Amb la targeta sanitària europea (TSE) es pot acudir directament a la consulta del metge sempre que aquest professional estigui afiliat a la sanitat pública, el Servizio Sanitario Nazionale. És possible que calgui pagar una quantitat per alguns serveis. Aquestes despeses no són reemborsables a Itàlia, però un cop a Espanya es pot intentar  que te’n facin la devolució. Els odontòlegs són en la seva major part privats i no estan afiliats a la sanitat pública, per la qual cosa no accepten la TSE.

Es pot accedir a més informació sobre el tractament mèdic a Itàlia a la pàgina web d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea ( enllaç a particularitats, atenció d’urgència i atenció programada).

Des del portal de la UE Your Europe es pot accedir a una informació detallada pel que fa a:

informació