Els
països
Itàlia
Itàlia

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

El procediment per registrar una societat mercantil a Itàlia consta dels  passos següents:

1. Atorgar una escriptura pública de constitució (costitutivo atto) i els estatuts (statuto) de la societat mercantil davant d’un notari públic per part dels titulars del capital social de la societat o els seus representants.

Per poder procedir a aquest atorgament, s’ha de certificar que almenys el 25 % del capital social de la societat ha estat ingressat ja a una entitat bancària.

2. Comprar els llibres corporatius i llibres de comptabilitat. Tots els llibres estan disponibles en format estàndard a les botigues de papereria o per mitjà d'un notari públic.

D'acord amb l'article 2478 bis del Codi civil italià, una societat de responsabilitat limitada (Società a Responsabilità Limitata, SRL) ha de portar els següents llibres corporatius (que han de ser autenticats):

 • Llibre d'actes de les reunions del consell d’administració
 • Llibre d'actes de la junta d'auditors

D'acord amb l'article 2214 del Codi civil italià, qualsevol empresa ha de mantenir els següents llibres de comptabilitat (que no cal que siguin autenticats):

 • Llibre diari
 • Llibre d'inventari

Des de 2009, els empresaris tenen l'opció de mantenir tots els llibres corporatius i llibres comptables en format electrònic. En aquest cas, un segell de temps digital i signatura electrònica s'han de posar en els llibres cada tres mesos.

3. Pagar el corresponents impostos de constitució al compte corrent de l’Agenzia delle Entrate en una oficina de correus. Actualment, l’import és de 309,87 euros si el capital social de la societat està per sota dels 516.456,90 euros o de 516,46 euros si el capital social de la societat supera els 516.456,90 euros.

4. Registrar la societat a través de la Comunicazione Unica del Registre delle Imprese (accés al seu web aquí).

Aquest tràmit inclou l'emissió del número d'identificació fiscal, el número d'IVA i el registre amb l’Istituto Nazionale della Previdenza Social (INPS) (accés al seu web aquí) i l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) (accés al seu web aquí).

Tota societat mercantil està obligada a proporcionar una adreça de correu electrònic certificat al Registre delle Imprese.

Després de registrar la societat, aquesta rep totes les notificacions, les comunicacions i els rebuts de presentació dins dels 7 dies següents a la seva presentació, els quals s'envien a la seva adreça de correu electrònic certificat. En concret, la societat rep:

Immediatament:

 • El número de referència per al procediment de registre, així com la recepció de la presentació de l'anunci individual amb el Registre delle Imprese
 • El número d'identificació fiscal i el número d'IVA.

Dins dels 5 dies hàbils:

 • La inscripció en el Registre delle Imprese

Dins dels 7 dies hàbils:

 • La documentació de l’INPS
 • La documentació de l’INAIL.

5. Notificar a la Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (DLPMO) corresponent (se’n pot consultar l’adreça al web del Ministerio del Lavoro aquí) la contractació dels seus treballadors a menys un dia abans que aquests comencin a desenvolupar la seva feina.

Finalment, cal dir que el tipus de societats mercantils que es poden obrir a Itàlia són pràcticament idèntics als que trobem al nostre país. Assenyalem les més comunes, que són:

 • Società a Responsabilità Limitata (SRL), que equival a la nostra societat limitada i que té un capital social mínim de 10.000 euros.
 • Società per Azioni (SPA), que equival a la nostra societat anònima i que té un capital social mínim de 120.000 euros an";mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:CA;mso-bidi-language:AR-SA; mso-bidi-font-weight:bold'> (SPA), que equivale a nuestra sociedad anónima y que tiene un capital social mínimo de 120.000 euros
informació