Els
països
França
França

Registre d'una empresaRegistre d'una empresa

El procediment per registrar una societat mercantil a França és molt simple i consta només dels següents dos passos:

1) Comprovar la disponibilitat del nom mercantil a  l'Institut National de la Propriété Industrielle(INPI). Aquesta comprovació es pot fer on line accedint a aquest  web. També permet el registrar un nom comercial o logotip (dépôt de marque). Si el negoci tindrà el seu propi web, es pot comprovar la disponibilitat del nom d’aquesta a  l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), que gestiona tots els noms de domini amb l’extensió “.fr”. Aquesta comprovació es pot fer on line des d’aquest  web.

2) Presentar personalment la sol·licitud de registre de la societat mercantil al Centre de Formalités des Entreprises (CFE) que correspongui o fer-ho de manera on line per mitjà d’aquest  web. A França, els negocis es divideixen en cinc categories diferents, cadascuna de les quals disposa del seu propi CFE:

  • Comercial o industrial, com ara una botiga, un bar o una fàbrica;
  • Oficis o artesanal, com ara els oficis relacionats amb la construcció d’edificis o altres feines manuals;
  • Professionals independents (freelance), que treballen de manera independent com ara un dentista, un músic o un escriptor;
  • Agents comercials, que actuen comprant o venent en nom d’una tercera part;
  • Agricultura.

Hi ha diferents CFE segons quin sigui el tipus d’activitat a la qual es vulgui dedicar la societat mercantil. Es pot consultar quin és el CFE corresponent (i la relació de les seves oficines a tot el territori nacional francès) en aquest apartat  web del portal de  l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. La documentació necessària per fer aquest registre inclou, entre altres coses, l’escriptura de constitució de la societat mercantil i l’anunci d’aquesta constitució a un diari oficial. Es pot consultar el contingut total del dossier en aquest pàgina  web de  l'Agence Pour la Création d'Entreprises (APCE). Així mateix, els models normalitzats per registrar l’empresa i, si s’escau, comunicar els canvis de dades es troben disponibles en aquest altre  web.

El CFE tramitarà la teva sol·licitud i s’encarregarà de remetre cada document a la seva destinació. L’enviarà, per exemple, a  l'Institut National de la Statistique et des Études Econòmiques(INSEE), que registrarà la teva societat al Répertoire National des Entreprises (RNE) i li assignarà els números SIREN (que consta de 9 dígits i identifica el negoci), SIRET (que consta de 14 dígits [el SIREN i 5 més] i identifica cada centre de treball [un mateix negoci en pot tenir tants com calguin]) i APE (que consta de 4 dígits i una lletra i identifica l’activitat del teu negoci). El CFE també trametrà els documents que pertoquin al  Centre des Impôts (és a dir, l’Agència Tributària francesa) i al  Registre du Commerce et des Sociétés (RCS, la Cambra de Comerç francesa).