Els
països
França
França

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total, segons dades del Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 65.659.790 65.972.097 66.495.940 66.808.385

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 739.395 480.787 331.555
Percentatge sobre la població* 1,20 % 0,75 % 0,50 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any20112012201320142015
Import 43.807 $ 40.838 $ 42.571 $ 42.697 $ 36.206 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 9,3 % 9,2 % 9,9 % 10,4 % 9,9 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 2.681.416.108.537 $ 2.808.511.203.185 $ 2.839.162.443.235 $ 2.418.835.532.882 $
Creixement percentual* 0,18 % 0,58 % 0,64 % 1,27 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 20 % 78 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 20 % 79 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 20 % 79 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 20 % 79 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 6,5 6,5 6,5 6,5 4,5 4 3,5
informació