Els
països
Finlàndia
Finlàndia

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 5.413.971 5.438.972 5.461.512 5.482.013

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 31.935 71.143 107.409
Percentatge sobre la població* 0,61 % 1,35 % 1,98 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 47.416 $ 49.493 $ 49.843 $ 42.311 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 8,4 % 7,7 % 7,6 % 8,2 % 8,6 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 256.706.466.091 $ 269.980.111.643 $ 272.463.347.978 $ 231.949.650.660 $
Creixement percentual* -1,43 % -0,76% -0,71 % 0,21 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 27 % 70 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 27 % 70 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 27 % 70 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3 % 27 % 71 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any201020112012201320142015
Dies 14 14 14 14 14 14
informació