Els
països
Estats Units
Estats Units

Professions reguladesProfessions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, caldrà presentar-lo legalitzat (vés a l'apartat  Legalització de documents oficials), traduït (vés a l'apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (vés a l'apartat  Homologació de títols).

Als EUA, cada estat regula l'exercici de les diferents professions.

Per poder exercir determinades professions, cal estar en possessió d'una llicència especial que atorga l'agència estatal o el departament corresponent de cada estat en funció de la branca professional. Les unitats de regulació professional (Professional Regulation) departamentals és l'òrgan que supervisa i tramita les sol·licituds presentades per obtenir les llicències. Per exemple, el Departament de Salut atorga les llicència de les professions relacionades amb la medicina, el Departament d'Educació atorga les llicències relacionades amb l'ensenyament, i la Junta d'Enginyers atorga les llicències als enginyers.

Per obtenir aquesta llicència, obligatòriament i, amb caràcter previ, s'ha de tenir el títol homologat (vés a l'apartat “Homologació de títols” i, en determinats supòsits, cal superar un examen tècnic i/o un examen de llengua anglesa.

Trobaràs més informació a la Xarxa del Estats Units per a la Informació de l'Educació (US Network for Education Information [ USNEI -portal informatiu de la Xarxa-]), gestionada pel Departament d'Educació. En particular, podràs trobar informació d'utilitat per tramitar l'homologació de les titulacions a efectes laborals clicant a Recognition of Qualifications Work (enllaç al document).