Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

 Homologació de títols universitaris

Definició

L'homologació és un procediment administratiu pel qual s'atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat té els mateixos efectes (acadèmics o professionals) que el títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa. Aquests efectes es produeixen des de la data en què es concedeix l'homologació i s'expedeix la credencial corresponent.

És important diferenciar entre a) l'homologació d'un títol universitari estranger a un títol universitari oficial espanyol, cas en què el títol homologat equivaldrà al títol espanyol i produirà els mateixos efectes -acadèmics i professionals- i b) l'homologació d'un títol universitari estranger a un grau genèric (diplomat o llicenciat), cas en què el títol també tindrà efectes acadèmics i professionals però limitats i referits únicament al grau genèric assolit (diplomat o llicenciat) i no a una titulació universitària específica reconeguda oficialment a Espanya (per exemple: llicenciat en arquitectura o en medicina).

El procediment d'homologació està subjecte al pagament d'una taxa prèvia.

Efectes

Acadèmics i professionals

Categories

 1. Homologació d'un títol universitari estranger a un grau genèric (diplomat o llicenciat) o a un títol universitari oficial espanyol
  1. A un títol universitari oficial espanyol concret inclòs en el catàleg de títols universitaris oficials, que estigui vigent i implantat en la seva totalitat en almenys una universitat espanyola
  2. Al grau genèric de diplomat o llicenciat


  Òrgan competent: Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 2. Homologació a un títol de postgrau
  1. Màster
  2. Doctorat

 3. Òrgan competent: Els rectorats de les universitats espanyoles.
informació