Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

 Convalidació d'estudis universitaris

Convalidació parcial d'estudis universitaris

La convalidació implica el reconeixement oficial de la validesa, amb efectes acadèmics, d'estudis superiors cursats a l'estranger (hagin finalitzat o no amb l'obtenció d'un títol), respecte d'estudis universitaris espanyols parcials per poder-los continuar.

Aquests estudis podran culminar, si escau, amb l'obtenció del títol universitari espanyol corresponent, un cop superat el pla d'estudis que sigui d'aplicació.

Aquest títol espanyol tindrà efectes plens, sense distinció respecte de l'obtingut per persones que han seguit enterament el programa d'estudis a Espanya.

Efectes

Exclusivament acadèmics

Òrgan competent

Universitat espanyola en la qual es desitgi prosseguir els estudis.

Per accedir a la informació necessària per tramitar la convalidació caldrà dirigir-se a la pàgina web de la universitat en què es desitgi continuar els estudis.

Normativa aplicable

Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.

Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.

Informació i assessorament

Des d'aquest  enllaç accediràs a informació relativa a aquest procediment mitjançant el Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU).