Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

 Batxillerat

 

Per sol·licitar l'homologació o la convalidació d'un títol o d'uns estudis estrangers de batxillerat, cal seguir aquest procediment, tal com es detalla a la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Procediment d'homologació o convalidació.

Abans de presentar la sol·licitud, tingues en compte que: 

  • Per sol·licitar l’homologació o convalidació d’estudis estrangers no universitaris, cal residir a Catalunya. No obstant, si es vol iniciar el tràmit abans d’arribar-hi, es podria autoritzar un/a representant que resideixi a Catalunya per tal que tramités l’homologació o la convalidació en nom de la persona interessada. Així mateix, també es podria sol·licitar una homologació davant l’ambaixada o el consolat espanyol del país on resideixi.
  • No s’ha abonar cap taxa per tramitar la sol·licitud d’homologació del títol de batxillerat.
  • Per a l'homologació d'un títol de batxillerat és requisit imprescindible que el títol inclogui la qualificació mitjana. Si no és així, se n'ha de demanar el càlcul. Pots trobar més informació sobre aquest procediment al següent enllaç:  Sol·licitud de càlcul de la qualificació mitjana.
  • Tots els documents presentats amb la sol·licitud han de ser oficials i haver estat expedits per les autoritats competents d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti. En conseqüència, perquè siguin vàlids cal que hagin estat prèviament legalitzats (és a dir, s'ha de certificar l'autenticitat de la signatura que portin i en qualitat de què ha actuat l'autoritat signant). També cal que vagin acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà. Així mateix, han de ser originals i han d'anar acompanyats de la fotocòpia corresponent, que caldrà compulsar. Es pot trobar més informació sobre aquest procediment al següent enllaç:  Legalització i traducció de documents estrangers.