Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

 Altres ensenyaments

 

Per sol·licitar l'homologació o la convalidació d'un títol o d'uns estudis estrangers de música, art dramàtic, dansa, disseny, conservació i restauració de béns culturals o esports, cal seguir algun d'aquests procediments, tal com es detallen a la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Procediment d'homologació o convalidació.

 

Abans de presentar la sol·licitud, tingues en compte que:

  • Per sol·licitar l’homologació o convalidació d’estudis estrangers no universitaris, cal residir a Catalunya. No obstant, si es vol iniciar el tràmit abans d’arribar-hi, es podria autoritzar un/a representant que resideixi a Catalunya per tal que tramités l’homologació o la convalidació en nom de la persona interessada. Així mateix, també es podria sol·licitar una homologació davant l’ambaixada o el consolat espanyol del país on resideixi.
  • S’ha d'abonar l'import de la taxa corresponent per tramitar l'expedient d’homologació o convalidació. Pots ampliar aquesta informació al següent  enllaç.
  • Tots els documents presentats amb la sol·licitud han de ser oficials i haver estat expedits per les autoritats competents d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti. En conseqüència, perquè siguin vàlids cal que hagin estat prèviament legalitzats (és a dir, s'ha de certificar l'autenticitat de la signatura que portin i en qualitat de què ha actuat l'autoritat signant). També cal que vagin acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà. Així mateix, han de ser originals i han d'anar acompanyats de la fotocòpia corresponent, que caldrà compulsar. Es pot trobar més informació sobre aquest procediment al següent enllaç:  Legalització i traducció de documents estrangers.