Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Obtenció de documents personals Obtenció de documents personals

Document Nacional d'Identitat (DNI)

Actualment tots els DNI que s'emeten són electrònics.

En aquest enllaç al web del Ministeri de l'Interior trobaràs tota la informació sobre la documentació que hauràs d'aportar si és la primera vegada que tindràs DNI o bé si és una renovació, les taxes que hauràs de pagar, on has de fer el tràmit i com pots demanar una cita prèvia.

La mateixa pàgina t'explica totes les utilitats que té aquest tipus de DNI, que incorpora un xip que et permet identificar-te des de tots els ordinadors que disposin d'un lector adequat i efectuar una gran quantitat de tràmits a distància, telemàticament, amb les diferents administracions públiques i amb determinades entitats privades com, per exemple, bancs.

Passaport

En aquest enllaç pots obtenir informació sobre el passaport, com ara la documentació que hauràs d'aportar, les taxes que hauràs de pagar, on has de fer el tràmit i com pots demanar una cita prèvia.

Permís per conduir

Si ja tens un permís per conduir expedit per un estat estranger, et cal saber que en molts casos aquest permís és vàlid per conduir a Espanya, normalment durant 6 mesos.

També és possible, en altres casos, bescanviar el carnet per un d'espanyol.

 • Permisos de la UE i de l'EEE vàlids per conduir a Espanya

  Els permisos expedits en països de la Unió Europea i de l' Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), si es té l'edat requerida a Espanya per obtenir el carnet equivalent, són vàlids fins que caduquin i s'han de renovar dintre dels 3 mesos anteriors al venciment.

  Hi ha, però, una excepció: si tenen validesa indefinida, o bé superior a 15 anys, en el cas dels carnets del grup 1 (AM, A1, A2, A, B i BE), o bé superior a 5 anys, en el cas dels carnets del grup 2 (BTP, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE), tens obligació de renovar-los en un termini màxim de 2 anys des de la data de residència legal a Espanya. Si estàs en aquest supòsit, trobaràs més informació en aquest enllaç.

 • Permisos que no són de la UE ni de l'EEE vàlids per conduir a Espanya

  En les condicions que pots llegir més avall, són també vàlids per conduir a Espanya els permisos de conducció següents:

  • Els permisos que hagin estat expedits de conformitat amb la Convenció de Ginebra de 1949 o amb la Convenció de Viena de 1968 , dels països que trobaràs relacionats a la pàgina 117 del document d'aquest enllaç .
  • Els permisos d'altres països que estiguin redactats en castellà o vagin acompanyats d'una traducció oficial (traducció feta per intèrprets jurats, pels cònsols d'Espanya a l'estranger, pels cònsols a Espanya del país que hagi expedit el permís, o per un organisme o entitat autoritzats a aquest efecte).
  • Els permisos internacionals expedits a l'estranger de conformitat amb la Convenció Internacional de París de 1926.
  • Els permisos expedits per països que tenen signats amb Espanya un conveni que així ho indiqui (Algèria, Andorra, Argentina, Bolívia, el Brasil, Colòmbia, Corea, l'Equador, El Salvador, les Filipines, Guatemala, el Japó, Macedònia, el Marroc, Mònaco, Nicaragua, el Panamà, el Paraguai, el Perú, la República Dominicana, Sèrbia, Suïssa, Tunísia, Turquia, Ucraïna, l'Uruguai, Veneçuela i Xile).

  Característiques de la validesa

  • El permís ha d'estar en vigor.
  • El titular ha de tenir l'edat requerida a Espanya.
  • Validesa fins a 6 mesos a partir de la data en què el titular passi a residir a Espanya. Transcorregut aquest termini, els permisos no tenen validesa per conduir a Espanya i si els titulars desitgen continuar conduint hauran d'obtenir un permís espanyol, prèvia comprovació dels requisits i superació de les proves corresponents, llevat que existeixi un conveni amb el país que va expedir el permís i, per tant, sigui possible bescanviar-lo per l'espanyol equivalent.

  Aquest és l'enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Trànsit on pots ampliar aquesta informació.

 • Permisos estrangers que es poden bescanviar
  • Expedits per Andorra, Corea, el Japó, Suïssa o Mònaco:

   Es poden bescanviar els permisos expedits per aquests estats, excepte els que s'hagin obtingut amb data posterior a la firma del conveni respectiu, quan el titular hagués obtingut el permís sent resident legal a Espanya.

   En aquest enllaç trobaràs informació més detallada.

  • Expedits per països amb conveni amb Espanya:

   Hi ha un conveni que permet el bescanvi amb els països següents: Algèria, l'Argentina, Bolívia, el Brasil, Colòmbia, l'Equador, El Salvador, les Filipines, Guatemala, Macedònia, el Marroc, Nicaragua, el Panamà, el Paraguai, el Perú, l República Dominicana, Sèrbia, Tunísia, Turquia, Ucraïna, l'Uruguai, Veneçuela i Xile.

   No es bescanvien els permisos obtinguts amb data posterior a la firma del conveni respectiu, quan el titular hagués obtingut el permís sent resident legal a Espanya.

   Cal sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 060 o mitjançant la seu electrònica de la DGT ( en aquest enllaç ) indicant la Direcció Provincial de Trànsit on vols fer el tràmit.

   La petició de cita prèvia autoritza la iniciació de l'expedient de bescanvi, però l'autorització del bescanvi en si està sempre supeditada al fet que les autoritats de cada país que han expedit el permís en confirmi la validesa.

   En aquest enllaç trobaràs informació més detallada.

  • Situació especial de conductors professionals:

   Els carnets expedits per estats diferents dels anteriors només es bescanvien si s'acredita haver estat contractat com a conductor professional durant un període no inferior a 6 mesos per una empresa o unes empreses establertes legalment o amb sucursal a Espanya.

   En aquest enllaç trobaràs informació més detallada.

   Pots consultar la regulació legal a l'article 15 i següents del Reglament General de Conductors, aprovat pel ' Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual saprova el Reglament General de Conductors .

informació