Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Comptes bancaris Comptes bancaris

Pots mantenir comptes bancaris, dipòsits a termini o comptes de valors a l'estranger. Ara bé, quan resideixis a Catalunya caldrà que declaris al Banc d'Espanya, en uns determinats terminis, les operacions que facis per compte propi amb no residents a Espanya i els saldos i les variacions d'actius i passius a l'exterior, si superen uns determinats imports.

Clicant aquest enllaç accediràs a la Circular 4/2012, de 25 d'abril, del Banc d'Espanya, sobre normes per a la comunicació per part dels residents a Espanya de les transaccions econòmiques i els saldos d'actius i passius financers amb l'exterior, on està regulat aquest aspecte.