Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Validació d’estudis i títols Validació d’estudis i títols

Homologar títols i estudis de sistemes educatius estrangers amb els títols equivalents espanyols no universitaris i universitaris vol dir reconèixer-ne la validesa oficial a Espanya. L'homologació suposa el reconeixement del grau acadèmic corresponent, habilita per continuar estudis d'un altre nivell educatiu espanyol i implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

Quan l'únic objectiu és el de continuar els estudis en un centre educatiu espanyol, es pot sol·licitar la convalidació d'estudis estrangers.

Cal tenir en compte que la convalidació només té efectes acadèmics.

Per homologar, reconèixer o convalidar estudis i títols, trobaràs més informació (requisits, tràmits, adreces, etc.) clicant els enllaços següents:

 • Validació d'estudis universitaris > Procediments ( enllaç ).
 • Validació d'estudis no universitaris > Procediments ( enllaç ).

Recorda-ho! L'homologació de títols s'ha d'efectuar sempre al país de destinació.

Tipus de validacióConcepteSol·licitud i tramitació
Homologació Procediment per tal que els títols obtinguts a l’estranger tinguin els mateixos efectes (acadèmics i/o professionals) que els títols o graus acadèmics espanyols equiparables. Per registre públic o administratiu. També és possible la presentació telemàtica.

Més informació sobre l'homologació:

 • Títols no universitaris, clica aquí.
 • Títols universitaris, clica aquí.
Convalidació Procediment per validar, amb efectes exclusivament acadèmics, estudis superiors cursats a l'estranger (finalitzats o no) respecte d'estudis universitaris espanyols parcials per, si escau, poder-los continuar o completar. Per registre públic o administratiu. En el cas d’estudis no universitaris, no es preveu la presentació telemàtica. Pel que fa als estudis universitaris, el procediment depèn de la universitat on es vulguin prosseguir els estudis.

Més informació sobre la convalidació:

 • Títols no universitaris, clica aquí.
 • Títols universitaris, clica aquí .
Reconeixement de títols Procediments per tal que alguns títols d’educació superior obtinguts en determinats països estrangers tinguin efectes exclusivament professionals (no acadèmics) a l’Estat espanyol. Títols obtinguts en estats de la UE, de l'EEE i a Suïssa: per registre públic o administratiu. No es preveu la presentació telemàtica.
Títols estrangers d'especialista en ciències de la salut obtinguts en estats NO membres de la UE ni de l'EEE ni Suïssa: per registre públic o administratiu i, si es disposa de certificat digital, telemàticament.

Més informació sobre el reconeixement de títols:

 • Títols no universitaris, clica aquí
 • Títols universitaris, cal distingir:
  • Obtinguts en estats de la UE, de l'EEE i a Suïssa: clica aquí
  • No obtinguts en estats membres de la UE, l'EEE ni Suïssa, i referents a ciències de la salut: clica aquí .
Reconeixement d’estudis Procediment que complementa l’homologació i el reconeixement de títols. Es basa en convenis bilaterals amb Alemanya, Itàlia, França i la Xina, i té per objectiu reconèixer estudis amb finalitats només acadèmiques. Segons el procediment específic establert en cada conveni.

Més informació sobre el reconeixement d'estudis, clicant aquí .

informació