Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Permís de conduir Permís de conduir

Característiques del permís

El permís de conducció és un document administratiu en forma de targeta que autoritza el titular a conduir vehicles del tipus especificat a la mateixa targeta i, si s'escau, amb les limitacions pertinents (per exemple, si el titular ha de portar ulleres obligatòriament quan condueixi). La concessió d'aquest permís és competència de la Dirección General de Tráfico (DGT) i té validesa a tot Espanya.

 • Hi ha diversos tipus de permisos, però el més comú és el de tipus B , que es pot obtenir a partir dels 18 anys i que autoritza a conduir ciclomotors, tricicles, quadricicles (“quads”), motocicletes (de fins a 125 cc de cilindrada màxima, i això només quan es tinguin un mínim de tres anys d'antiguitat) i automòbils de fins a 3,5 t de massa màxima autoritzada (MMA) i amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, que no sigui superior a nou (turismes, furgonetes, camions petits, etc.).
  • S'anomena MMA al pes combinat del cap tractor, els passatgers i la càrrega transportats pel vehicle remolcador més el pes del remolc i de la càrrega en la part remolcada. Aquesta quantitat és fixa i la determina el fabricant del vehicle.
 • El permís de tipus C, que es pot obtenir a partir dels 21 anys i sempre que ja es disposi del de tipus B, autoritza a conduir automòbils la MMA dels quals excedeixi 3,5 t i amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, que no sigui superior a nou (fonamentalment, vehicles de transport de mercaderies). També autoritza a portar un remolc enganxat que no superi els 750 kg de MMA.
 • El permís de tipus D , que es pot obtenir a partir dels 24 anys i sempre que ja es disposi del de tipus B, autoritza a conduir automòbils destinats al transport de persones, amb un nombre de seients, inclòs el del conductor, superior a nou (fonamentalment, autocars). També autoritza a portar un remolc enganxat que no superi els 750 kg de MMA.

Es pot consultar aquí la informació de la Dirección General de Tráfico referida a l'expedició dels diferents tipus de permís de conducció, la qual es troba també en anglès, francès i alemany i en la resta d'idiomes oficials espanyols.

Estades temporals

Considerem estada temporal a Catalunya la que és inferior a 6 mesos. En aquest cas, si el conductor ja disposa d'un permís de conducció estranger, cal distingir entre dues situacions:

Conductors amb permís UE/EEE

El permís de conducció manté la validesa a Espanya en les condicions en què hagi estat expedit en el lloc d'origen, sense que calgui fer cap tipus de tràmit.

La validesa d'aquests permisos estarà condicionada al fet que es trobin dins del període de vigència i que el titular tingui l'edat requerida a Espanya per a l'obtenció del permís espanyol equivalent.

Conductors amb permís no comunitari

Cal que obtinguin abans el Permís Internacional de Conducció (International Driving Permit, IDP), el qual permet conduir temporalment per Espanya quan el permís de conducció de què disposa el titular ha estat expedit en un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l'EEE. És en aquest mateix país que el titular ha de demanar-ne l'expedició.

El permís internacional de conducció és un permís en forma de tríptic que consta d'una coberta de color gris i 16 pàgines on, en diferents idiomes (espanyol, alemany, anglès, francès, italià, portuguès, àrab i rus), consten les dades del titular i els permisos de conducció que té. Té una validesa d' 1 any i no és vàlid per conduir pel país que l'expedeix.

Residència continuada

Entenem per residència continuada a Catalunya la que és superior a 6 mesos. En aquest cas, si el conductor ja disposa d'un permís de conducció estranger, cal distingir entre dues situacions:

Conductors amb permís UE/EEE

El permís de conducció manté la validesa a Espanya en les condicions en què hagi estat expedit en el lloc d'origen i el titular, un cop sigui resident a Espanya, restarà sotmès a les disposicions espanyoles relatives al període de vigència del permís, el control de les seves aptituds psicofísiques i l'assignació d'un crèdit de punts. Per fer això, es recomana que el titular inscrigui el seu permís de conducció estranger a la Dirección General de Tráfico, tot i que no és obligatori que ho faci.

 • Es pot consultar aquí la informació de la Dirección General de Tráfico referida a la inscripció dels permisos de conducció d'estats membres de la UE o pertanyents a l'EEE, la qual es troba també en anglès, francès i alemany i en la resta d'idiomes oficials espanyols.

No obstant això, els permisos de conducció expedits per algun d'aquests estats que estiguin restringits, suspesos o retirats en qualsevol país no seran vàlids per conduir a Espanya.

Quan es tracti d'un permís de conducció de validesa indefinida o amb una validesa superior als 15 anys (si és del tipus B) o als 5 anys (si és del tipus C o D), el titular haurà de procedir a renovar-lo una vegada transcorreguts dos anys des del 19/01/2013 o des que sigui resident legal a Espanya si aquesta data és posterior.

 • Es pot consultar aquí la informació de la Dirección General de Tráfico referida a la renovació dels permisos de conducció d'estats membres de la UE o pertanyents a l'EEE, la qual es troba també en anglès, francès i alemany i en la resta d'idiomes oficials espanyols.

Conductors amb permís no comunitari

Es tracta de permisos que, tot i no haver estat expedits en un estat membre de la UE o pertanyent a l'EEE, compleixin alguna de les condicions següents:

 • Permisos d'altres països que estiguin expedits de conformitat amb l'annex 9 de la Convenció de Ginebra, o amb l'annex 6 de la Convenció de Viena, o que difereixin d'aquests models únicament en l'adopció o supressió de rúbriques no essencials.
 • Permisos d'altres països que estiguin redactats en castellà o vagin acompanyats d'una traducció oficial.
 • Permisos internacionals expedits a l'estranger d'acord amb l'annex 10 de la Convenció de Ginebra, o d'acord amb el model d'annex I de la Convenció Internacional de París, si es tracta de nacions adherides a aquest conveni que no hagin subscrit o prestat adhesió al de Ginebra.
 • Permisos reconeguts en convenis internacionals particulars dels quals Espanya formi part i en les condicions que s'hi indiquin.

Qualsevol d'aquests permisos és vàlid per conduir a Espanya sempre que es trobi dins del període de vigència, el titular tingui l'edat requerida a Espanya per a l'obtenció del permís espanyol equivalent i, a més, no hagi transcorregut el termini de 6 mesos , com a màxim, comptats des que el titular va obtenir la residència legal a Espanya , ja que transcorregut aquest termini el permís estranger perd la validesa i, si el titular desitja continuar conduint, haurà d'obtenir el permís espanyol, prèvia comprovació dels requisits i superació de les proves corresponents, llevat que, per existir un conveni amb el país que va expedir el permís, sigui possible el bescanvi per l'espanyol equivalent.

Quan és possible el bescanvi?

Actualment, hi ha conveni per al bescanvi dels permisos de conducció amb els països següents:

 • D'una banda, Andorra, Corea del Sud, el Japó, Suïssa i Mònaco.
  • Es pot consultar aquí la informació de la Dirección General de Tráfico referida al bescanvi, la qual es troba també en anglès, francès i alemany i en la resta d'idiomes oficials espanyols.
 • De l'altra, Algèria, l'Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, l'Equador, El Salvador, les Filipines, Guatemala, Macedònia, el Marroc, Nicaragua, el Panamà, el Paraguai, el Perú, la República Dominicana, Sèrbia, Tunísia, Turquia, Ucraïna, l'Uruguai, Veneçuela i Xile.
  • Es pot consultar aquí la informació de la Dirección General de Tráfico referida al bescanvi, la qual es troba també en anglès, francès i alemany i en la resta d'idiomes oficials espanyols.

També es poden bescanviar els permisos de conducció dels estrangers que es trobin en alguna d'aquestes situacions:

 • Personal diplomàtic acreditat a Espanya.
  • Es pot consultar aquí la informació de la Dirección General de Tráfico referida al bescanvi, la qual es troba també en anglès, francès i alemany i en la resta d'idiomes oficials espanyols.
 • Titulars de permisos de conducció de països no comunitaris sense conveni per a conductors professionals.
  • Es pot consultar aquí la informació de la Dirección General de Tráfico referida al bescanvi, la qual es troba també en anglès, francès i alemany i en la resta d'idiomes oficials espanyols.

I si no és possible el bescanvi?

 • Quan no hi ha conveni per al bescanvi, el titular del permís de conducció haurà d'obtenir el permís de conducció espanyol, prèvia comprovació dels requisits i superació de les proves corresponents, tot i que podria fer ús inicialment del permís internacional de conducció , el qual permet conduir temporalment per Espanya quan el permís de conducció del qual disposa el titular ha estat expedit en un país que no sigui membre de la Unió Europea o de l'EEE.

El permís internacional de conducció és un permís en forma de tríptic que consta d'una coberta de color gris i 16 pàgines on, en diferents idiomes (espanyol, alemany, anglès, francès, italià, portuguès, àrab i rus), consten les dades del titular i els permisos de conducció que té. Té una validesa d' 1 any i no és vàlid per conduir pel país que l'expedeix.

informació