Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Incorporació al sistema sanitari Incorporació al sistema sanitari

Per adquirir la condició d' assegurat , cal complir algun dels requisits següents:

 • Ser treballador per compte d'altri o per compte propi, afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 • Ser pensionista del sistema de la Seguretat Social.
 • Percebre qualsevol altra prestació periòdica, incloses la prestació i el subsidi de desocupació.
 • Haver esgotat la prestació o subsidi de desocupació i estar inscrit com a demandant de feina, no acreditant la condició d'assegurat de cap altra manera, i residir a Espanya.

Si l'interessat no es troba en cap d'aquests supòsits i no té uns ingressos superiors, en còmput anual, a 100.000 € ni cobertura obligatòria de la prestació sanitària per cap altra via, podrà adquirir igualment la condició d'assegurat sempre que es trobi en algun dels supòsits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola i residir a Espanya.
 • Ser nacional d'algun estat membre de la Unió Europea (UE), de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa i estar inscrit al Registre Central d’Estrangers .
 • Ser nacional d'un país diferent als esmentats anteriorment, o apàtrida, i titular d'una autorització de residència a Espanya, mentre sigui vigent.

  Es pot obtenir informació més detallada sobre qui pot acollir-se a la condició d'assegurat aquí (accés al web de la Seguretat Social).

Poden adquirir la condició de beneficiari d'un assegurat:

 • El cònjuge de l'assegurat o persona amb relació anàloga d'afectivitat, que constitueixi una parella de fet.
 • L'excònjuge, o cònjuge separat judicialment, a càrrec de l'assegurat per tenir dret a percebre una pensió compensatòria per part d'aquest.
 • Els descendents, o persones assimilades a aquests, de l'assegurat o del seu cònjuge, tot i que estiguin separats judicialment, del seu excònjuge a càrrec o de la seva parella de fet, en ambdós casos a càrrec de l'assegurat i menors de 26 anys o, en cas de ser més grans, que tinguin una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65%.

  Es consideren persones assimilades als descendents:

  • Els menors d'edat subjectes a la tutela o a l'acolliment legal de l'assegurat o del seu cònjuge, tot i que estiguin separats judicialment, de la seva parella de fet o del seu excònjuge a càrrec, quan, en aquest darrer cas, la tutela o l'acolliment s'haguessin produït abans del divorci o de la nul·litat matrimonial.
  • Els germans de l'assegurat.

  Es pot obtenir informació més detallada sobre qui pot acollir-se a la condició de beneficiari aqui (accés al web de la Seguretat Social).

Si no es dóna cap d'aquestes situacions, sempre hi ha la possibilitat d'obtenir la prestació d'assistència sanitària mitjançant el pagament d'una quota derivada de la subscripció d'un conveni especial.

Els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya poden rebre assistència sanitària en les mateixes condicions que els espanyols en aquests casos:

 • Urgència per malaltia greu o accident i fins a la situació d'alta mèdica.
 • Embaràs, part i puerperi (només en el cas de dones).
 • Quan el malalt és menor de 18 anys.

3.2.1. Procediment d'alta i afiliació

L'alta (així com la baixa i les variacions de dades) és una comunicació obligatòria que ha de fer-se al Sistema Nacional de Salud per informar del començament de l'activitat laboral d'un treballador. L'ha de fer sempre l' empresari , tret que es tracti d'una relació laboral amb un període d'activitat mensual inferior a les 60 hores, que podrà ser assumida pel mateix treballador de mutu acord amb l'empresari.

 • El tràmit s'efectua a la seu de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social o en alguna de les seves administracions (se'n pot consultar una llista aquí ). Altrament, també es pot fer de manera telemàtica a través del sistema RED .

  Si el treballador (ja sigui per compte d'altri o per compte propi) no disposa de número de la Seguretat Social, l'empresari el sol·licitarà en aquest moment. El número de la Seguretat Social es transformarà en número d'afiliació en el moment en què el treballador iniciï l'activitat laboral. Aquest número serà únic i exclusiu i serà el mateix durant tota la vida laboral de l'afiliat.

 • El termini establert per comunicar l'alta d'un nou treballador és de fins a 60 dies abans de l'inici de la relació laboral (en cas de baixa o variació de dades, aquest termini és de 6 dies naturals). Les altes causen efecte a partir de la data d'inici de l'activitat.

Si l'empresari incompleix la seva obligació de comunicar l'alta d'un nou treballador, el treballador podrà fer-ho ell directament.

Es pot consultar amb més detall el procediment d'alta i afiliació aquí (accés al web de la Seguretat Social).

informació