Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

A Espanya, la protecció de la salut i l'atenció sanitària a tots els ciutadans són drets reconeguts per la Constitució (art. 43). Per desenvolupar-los, aquests drets s'interpreten d'acord amb un seguit de principis:

 • Finançament públic, universalitat i gratuïtat dels serveis sanitaris.
 • Existència d'uns drets i deures definits per als ciutadans i per als poders públics.
 • Descentralització política de la sanitat a les comunitats autònomes.
 • Prestació d'una atenció integral de la salut procurant alts nivells de qualitat degudament avaluats i controlats.
 • Integració de les diferents estructures i serveis públics al servei de la salut en el Sistema Nacional de Salud (SNS) , configurat com el conjunt coordinat dels serveis de salut de l'administració de l'Estat i de les comunitats autònomes.
  • En concret, l' administració de l'Estat s'encarrega d'establir les bases de funcionament del sistema sanitari i és responsable de la coordinació, de les qüestions de sanitat exterior i de les relacions i els acords sanitaris internacionals, així com de legislar i autoritzar els medicaments i productes sanitaris.
  • Pel que fa a les diferents administracions autonòmiques , totes han assumit les competències en matèria sanitària i gestionen l'assistència sanitària als territoris respectius a través d'un servei de salut (a Catalunya, anomenat Servei Català de la Salut o CatSalut ), que és l'estructura administrativa que integra tots els centres, serveis i establiments de Catalunya.

A Catalunya, l'accés als serveis sanitaris públics es fa a través de la targeta sanitària individual (TSI) expedida pel CatSalut. Aquest document identifica el titular com a usuari (assegurat) a tot el Sistema Nacional de Salud , per la qual cosa és vàlid a Catalunya i a la resta de l'Estat.

Es pot accedir a un resum del sistema de Seguretat Social a Espanya aquí , així com a tota la normativa legal , els règims i els convenis existents. També es pot accedir a tots els formularis necessaris per als diferents tràmits, molts dels quals es poden completar telemàticament des de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

El Sistema Nacional de Salud es divideix en dos nivells assistencials depenent de la complexitat:

 • Atenció primària : De lliure accés per a l'assegurat, ofereix serveis bàsics de salut a través dels anomenats centres de salut, on hi ha equips multidisciplinaris integrats per metges de família, pediatres, personal d'infermeria i personal administratiu, i en alguns casos també treballadors socials, llevadores i fisioterapeutes. A més, en cas de necessitat, és possible que l'atenció primària es desplaci al domicili de l'assegurat.
 • Atenció especialitzada : Accessible només per indicació dels facultatius d'atenció primària, ofereix serveis especialitzats de salut a través dels centres d'especialitats i hospitals, ja sigui de manera ambulatòria o en règim d'ingrés.

El conjunt de serveis que ofereix el Sistema Nacional de Salud inclou activitats preventives, diagnòstiques, terapèutiques, rehabilitadores i de promoció i manteniment de la salut. Es poden desglossar de la manera següent (només a efectes informatius):

 • Cartera comuna bàsica del SNS : inclou totes les activitats assistencials de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació que es duguin a terme en centres sanitaris o sociosanitaris, així com el transport públic urgent.
 • Cartera comuna suplementària del SNS : inclou les prestacions farmacèutica i ortoprotètica, la prestació amb productes dietètics i el transport sanitari no urgent, subjecte a prescripció facultativa per raons clíniques.
 • Cartera comuna de serveis accessoris del SNS : inclou totes aquelles activitats i serveis o tècniques, sense caràcter de prestació, que no es consideren essencials o que són coadjuvants o de suport per a la millora d'una patologia de caràcter crònic.
 • Cartera de serveis complementaris de les comunitats autònomes : les comunitats autònomes, dintre de l'àmbit de les seves competències, podran afegir una tècnica, tecnologia o procediment no inclòs a les carteres bàsica, suplementària o de serveis accessoris de l'SNS, sempre que estableixin els recursos de finançament addicionals necessaris.

La prestació farmacèutica comprèn els medicaments i productes sanitaris necessaris per a la sanació del pacient, ja sigui hospitalitzat o no, en les dosis precises segons els seus requeriments individuals i durant el període de temps adient.

La contribució al finançament de la despesa farmacèutica implica un copagament només en el cas dels medicaments dispensats fora de l'àmbit hospitalari i a través d'una oficina o servei de farmàcia. Aquest copagament s'haurà d'efectuar en el moment de la dispensació i la quantia s'estableix d'acord amb tres criteris: renda (a determinar anualment per la declaració de l'IRPF), edat (determinada a la TSI) i grau de malaltia (a determinar pel metge). D'aquesta manera, poden donar-se les situacions següents:

En actiuPensionistes
Persones desocupades que han perdut el dret a percebre el subsidi de desocupació, perceptors de rendes mínimes d’inserció o de pensions no contributives, i situacions anàlogues 0 % 0 %
Persones amb rendes inferiors als 18.000 €/any 40% 10% (amb un límit màxim de 8 € a l’any)
Persones amb rendes iguals o superiors als 18.000 €/any i inferiors als 100.000 €/any 50% 10% (amb un límit màxim de 18 € a l’any)
Persones amb rendes iguals o superiors als 100.000 €/any 60% 60% (amb un límit màxim de 60 € a l’any)
Persones amb malalties greus o cròniques 10% (límit màxim d’aportació resultant de l’actualització de l’IPC a l’aportació màxima vigent)
Mutualitats i classes passives 30%

Es pot obtenir informació més detallada sobre la regulació legal de les diferents prestacions ofertes per la Seguretat Social (atenció primària, atenció especialitzada, atenció d'urgència, prestacions farmacèutiques, prestació ortoprotètica, productes dietètics i transport sanitari) aquí (accés al web de la Seguretat Social).

informació