Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Cobertura per a estrangers amb autorització temporal Cobertura per a estrangers amb autorització temporal

Ciutadans UE/EEE

En cas d'un desplaçament temporal a Catalunya per part d'un ciutadà d'un estat membre de la UE, de l'EEE o de Suïssa, el document necessari que garanteix l'atenció sanitària pública és la targeta sanitària europea (TSE). Les seves principals característiques són:

  • Tenen dret a sol·licitar aquesta targeta les persones assegurades o cobertes per un sistema de seguretat social estatal de qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com també d'Islàndia, de Liechtenstein, de Noruega i de Suïssa.
  • Cada membre de la família que viatgi ha de tenir la seva pròpia targeta.
  • La targeta sanitària europea garanteix la recepció d'atenció sanitària en les mateixes condicions i al mateix cost que les persones assegurades a Àustria.

Cal tenir en compte que la TSE:

  • No és una alternativa a l'assegurança de viatge. No cobreix l'assistència sanitària privada.
  • No cobreix les seves despeses si es viatja amb la finalitat expressa de rebre tractament mèdic.
  • No garanteix la gratuïtat del servei. Atès que els sistemes d'assistència sanitària de cada país són diferents, els serveis que són gratuïts ena un país poden no ser-ho en altres.

Convé tenir present que l'article 7 de la Directiva 2004/38/CE (enllaç al document), del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004 (DOUE núm. L 158, de 30 d'abril de 2004), estableix que tot ciutadà de la Unió té dret de residència en el territori d'un altre estat membre per un període superior a tres mesos si, entre altres coses, disposa, per a ell i per als membres de la seva família, d'una assegurança de malaltia que cobreixi tots els riscos a l'estat membre d'acollida.

Per obtenir la TSE, l'interessat ha de posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries del seu país de residència.

Amb la TSE es pot acudir directament a la consulta del metge, sempre que aquest es trobi afiliat a la sanitat pública i l'interessat faci constar expressament que vol rebre “assistència sanitària pública”. En aquest cas, l'assistència és gratuïta.

Es pot accedir a més informació sobre el tractament mèdic a Catalunya a la pàgina web d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea.

A més, des del portal de la UE Your Europe es pot accedir a una informació detallada pel que fa a:

Es pot consultar la informació sobre la TSE oferta pel mateix sistema de la Seguretat Social a Espanya aquí .

Ciutadans estrangers no comunitaris

Un ciutadà d'un estat no membre de la UE, de l'EEE o de Suïssa que es desplaci de manera temporal a Catalunya té garantida l'assistència sanitària següent:

  • Assistència sanitària d'urgència per malaltia greu o accident, independentment de la causa, fins a la situació d'alta mèdica (que no implica el dret a receptes mèdiques oficials).
  • Assistència per embaràs, part i postpart (que implica el dret a receptes mèdiques oficials, sempre que la pacient n'aboni el 40% del cost).
  • Assistència als menors de 18 anys (que implica el dret a receptes mèdiques oficials, sempre que el pacient n'aboni el 40% del cost).

Cal tenir en compte que la competència per al reconeixement o no del dret a l'assistència sanitària correspon als mateixos serveis de salut de Catalunya.

informació