Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Cobertura per a ciutadans retornats Cobertura per a ciutadans retornats

Els espanyols d'origen i residents a l'exterior que retornin a Catalunya tenen dret a ser inclosos dins del sistema de la Seguretat Social, pel fet de ser retornats, sempre que no tinguin dret a aquesta assistència per altre vies, d'acord amb les disposicions de la legislació de Seguretat Social espanyola, de les de l'estat de procedència o de les normes o convenis internacionals de la Seguretat Social.

En concret, a Espanya tenen dret a l'assistència sanitària, en qualitat d'assegurades, les persones que pertanyen a algun dels col·lectius següents (i també, en qualitat de beneficiaris, el cònjuge, fills i altres familiars que reuneixin determinades condicions):

   • Les que treballin, per compte d'altri o pròpia, que estiguin afiliades a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a l'alta.
   • Les pensionistes del sistema de la Seguretat Social.
   • Les perceptores de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, com la prestació o el subsidi per desocupació o altres de similars.
   • Les que han exhaurit les prestacions per desocupació i es troben en situació de desocupació.
   • Les que no tenen ingressos superiors a 100.000 euros en còmput anual.

La prestació d'assistència sanitària abastarà les prestacions sanitàries i farmacèutiques actualment vigents per als casos de malaltia comuna, accident no laboral i maternitat.

Si alguna persona retornada no es trobés en cap de les situacions anteriors, encara pot obtenir el dret a l'assistència sanitària a l'empara de l'article 26 del Reial decret 8/2008, d'11 de gener, pel qual es regula la prestació per raó de necessitat a favor dels espanyols residents a l'exterior i retornats.

Per obtenir aquest reconeixement, cal presentar la documentació següent:

   • Certificació literal de naixement que acrediti la nacionalitat espanyola d'origen, d'acord amb el que es disposa a l'article 17 del Codi Civil.
   • Certificació consular en la qual consti l'alta i baixa al registre de matrícula expedida pel consolat del país de procedència.
   • Certificat d'empadronament al municipi al qual la persona retornada hagi establert la seva residència a Espanya.
   • Certificat emès per les autoritats de la seguretat social competents al país de procedència, acreditatiu del fet que no procedeix l'exportació del dret a la prestació d'assistència sanitària.
   • Informe del consolat del país de procedència relatiu a la legislació que hi és vigent pel que fa a l'exportació del dret a la prestació d'assistència sanitària i la incidència que té en la situació concreta de l'interessat.
   • Sol·licitud de reconeixement del dret a l'assistència sanitària segons el model oficial, que es pot trobar aquí (en concret, pots consultar l'annex I).

Aquesta sol·licitud de reconeixement i la resta de documentació requerida es pot presentar en qualsevol moment, sense que hi hagi un termini concret exigible. El tràmit s'efectua a la seu de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social o en qualsevol de les seves administracions corresponents a l'adreça on l'emigrant retornat fixi la residència (se'n pot consultar una llista aquí).

  Es pot obtenir informació més detallada sobre el conveni especial dels emigrants espanyols i fills d'aquests retornats aquí (accés al web de la Seguretat Social).

  Cobertura en cas d'estada temporal

  Els espanyols d'origen, pensionistes o treballadors per compte d'altri, i residents a l'exterior que retornin temporalment a Catalunya tenen dret a ser inclosos dins del sistema de la Seguretat Social.

  En aquesta situació s'inclouen els seus descendents de primer grau, al seu càrrec, que els acompanyin en el retorn.

  La prestació d'assistència sanitària abastarà tota la que sigui necessària des del punt de vista mèdic i es prestarà mitjançant una TSI emesa especialment. La validesa d'aquesta TSI coincidirà amb la durada prevista de l'estada a Catalunya consignada pel mateix interessat. Aquesta validesa no podrà superar els tres mesos des de la data d'expedició, amb la possibilitat d'una única renovació per a tres mesos més.

  Per obtenir aquest reconeixement, caldrà presentar la documentació següent:

    • Certificació d'inscripció al padró d'espanyols residents a l'estranger.
    • Certificació literal de naixement que acrediti la nacionalitat espanyola d'origen, d'acord amb el que es disposa a l'article 17 del Codi Civil.
    • Si és el cas, document emès per les autoritats de l'entitat competent del país de procedència que acrediti la condició de pensionista d'un sistema públic de protecció social.
    • Si és el cas, document emès per les autoritats laborals o de la Seguretat Social del país de procedència que acrediti l'existència d'un contracte de treball en vigor (o qualsevol altre document similar), autentificat pel consolat d'Espanya al país de procedència.
    • Certificat emès per les autoritats de la Seguretat Social competents al país de procedència, acreditatiu del fet que no procedeix l'exportació del dret a la prestació d'assistència sanitària.
    • Informe del consolat d'Espanya al país de procedència relatiu a la legislació que hi és vigent pel que fa a l'exportació del dret a la prestació d'assistència sanitària i a la incidència que té en la situació concreta de l'interessat.
    • Sol·licitud de reconeixement del dret a l'assistència sanitària segons el model oficial, que es pot trobar aquí (en concret, vegeu l'annex III).

  Aquesta sol·licitud de reconeixement i la resta de documentació requerida es pot presentar en qualsevol moment, sense que hi hagi un termini concret exigible. El tràmit s'efectua a la seu de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social o en qualsevol de les seves administracions corresponents a l'adreça on l'emigrant retornat fixi la residència temporal (se'n pot consultar una llista aquí).

  Es pot obtenir informació més detallada sobre el conveni especial dels emigrants espanyols i fills d'aquests retornats aquí (accés al web de la Seguretat Social).

  informació