Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Sistema públic d’ocupació Sistema públic d’ocupació

El SOC ofereix, a través del seu  web, informació dels seus serveis i de les eines de suport següents:

 1. Pel que fa als treballadors:
 2. Pel que fa a les empreses:

En cas d'estrangers residents

Per trobar informació específica sobre la inscripció com a demandant d'ocupació de les persones estrangeres, clica aquí .

Per tal de formalitzar la inscripció com a demandant d'ocupació, cal presentar la documentació següent:

 • Ciutadans comunitaris . Inicialment, s'hi poden inscriure ciutadans documentats amb el passaport o amb el document nacional d'identitat del país d'origen en vigor. Ara bé, un cop hagin transcorregut tres mesos des de la data d'inscripció, hauran d'aportar un número d'identificació d'estrangers (NIE) per poder continuar inscrits.
 • Ciutadans extracomunitaris . És imprescindible que els ciutadans disposin d'un número d'identificació d'estrangers (NIE), i estiguin documentats amb passaport o targeta d'identificació d'estrangers en vigor. Pot formalitzar la inscripció qui es trobi en alguna de les situacions administratives següents:
  • Autorització de residència i treball
  • Autorització de residència
  • Autorització d'estada per estudis

  Important: En el cas que l'autorització administrativa estigui caducada, haurà d'anar acompanyada de la sol·licitud de renovació presentada 60 dies abans o 90 després de la data de caducitat.

Accés dels emigrants retornats.

El Servei d'Ocupació de Catalunya inscriu com a demandants d'ocupació els emigrants que retornin perquè han cessat l'activitat laboral a l'estranger, independentment de si tenen dret a percebre una prestació o un subsidi. Per trobar informació exhaustiva de totes les possibilitats que s'ofereixen a les persones que tenen la condició d'emigrant retornat, clica aquí.

Des d'aquest enllaç a la xarxa d'oficines de treball de la Generalitat, podràs trobar l'oficina més propera al teu lloc de residència.

Feina Activa és el portal d'intermediació que la Generalitat de Catalunya ofereix a les empreses perquè hi publiquin ofertes de treball, i està al servei dels demandants d'ocupació per tal que la cerca de feina sigui tan útil i pràctica com sigui possible. L'accés a aquest portal s'ofereix des de MónCat, i és important destacar que és possible la cerca de feina de l'exterior estant.

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina en qualsevol país de la Unió Europea és la xarxa EURES (Serveis Europeus d'Ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. La formen els 28 estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa. El servei de la xarxa EURES és accessible des de MónCat.

informació