Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Convenis amb la UE

Actualment no existeix cap conveni de seguretat social subscrit entre Espanya i qualsevol altre país de la UE.

La normativa europea no substitueix els règims nacionals per un règim europeu únic, sinó que cada país continua essent lliure de decidir pel que fa a prestacions i a requisits que cal complir. La UE estableix una sèrie de normes comunes sobre coordinació de la seguretat social que protegeixen els drets socials bàsics dels seus ciutadans quan es desplacen entre els 28 països membres més Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. En síntesi, aquestes normes fan referència a:

  • Prestacions de malaltia, maternitat i paternitat assimilades.
  • Pensions de vellesa i prestacions de prejubilació i invalidesa.
  • Prestacions de supervivència i subsidis per defunció.
  • Prestacions d'atur.
  • Prestacions familiars.
  • Prestacions d'accidents de treball i malaltia professional.

Es pot consultar amb més detall què abasta cadascuna d'aquestes prestacions aquí (accés al web de la Seguretat Social).

Convé puntualitzar que les normes de coordinació són reglaments europeus, la qual cosa significa que s'apliquen directament en tots els països membres. Tant les autoritats i administracions nacionals com els organismes de seguretat social i els tribunals han d'aplicar-les. En cas de conflicte amb les lleis nacionals, prevalen les normes europees.

També convé saber que les cotitzacions s'acumulen a efectes de pensions, ja que la pensió es calcula d'acord amb l'historial d'assegurança en cada país: l'import que es rebrà de cadascun correspon a la durada de la cobertura de seguretat social en cada cas. Per trobar informació sobre com es calcula i on s'ha de sol·licitar la pensió, entre d'altres aspectes, clica aquest enllaç .

Si l'interessat està cobrant la prestació per desocupació al seu país de residència i vol viatjar a Espanya i continuar cobrant aquests diners, ha de consultar al servei públic d'ocupació del seu país de residència si és possible “exportar“ aquesta prestació a Espanya i en quines condicions.

Convenis amb altres països

Existeixen molts convenis internacionals signats entre Espanya i altres països, amb la finalitat de coordinar les legislacions de seguretat social en matèria de pensions i prestacions.
Es tracta, en gran part, de convenis bilaterals (consulta  aquí tots els convenis bilaterals), però també n'hi ha un de multilateral amb diferents nacions iberoamericanes (Bolívia, el Brasil, El Salvador, l'Equador, el Paraguai i l'Uruguai), que es pot consultar aquí

En conjunt, tota la normativa legal de la Seguretat Social referida a normes internacionals es pot consultar aquí .

Tot i que cada conveni és únic i cal consultar-lo en particular, la majoria inclouen les mateixes disposicions. A manera de resum, es pot dir que tots determinen que les seves disposicions s'apliquen a tots els espanyols i nacionals del país de què es tracti que treballin en un o ambdós països, i als seus familiars.

El conveni acostuma a regular algunes prestacions contributives de la Seguretat Social, siguin més o menys. Les més habituals són:

  • Prestacions d'invalidesa.
  • Prestacions de vellesa.
  • Prestacions de mort i supervivència.
  • Prestacions derivades d'accidents de treball i de malalties professionals.

És comú també que s'estableixi que els períodes de cotització necessaris per adquirir el dret a qualsevol d'aquestes prestacions es poden sumar amb independència del país o països on s'hagin computat, sempre que no se superposin; també se sol establir que les prestacions econòmiques que es meritin es podran percebre amb independència del lloc de residència de l'interessat.

En aquest cas, cada estat abonarà les seves pròpies prestacions directament a l'interessat; i podran percebre-les les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels diferents estats signants del conveni per tenir dret a una prestació contributiva. És el cas, per exemple, d'una pensió de jubilació.

Per sol·licitar la prestació en qüestió o demanar informació sobre el procediment, l'interessat ha d'anar a l'organisme corresponent del seu país de residència. En el cas d'Espanya, aquest organisme és qualsevol oficina (anomenada centre d'atenció i informació) del   Instituto Nacional de la Seguridad Social .

La data de presentació de la sol·licitud en aquest organisme serà considerada la data de presentació també en l'organisme corresponent de l'altre o dels altres països. Si el país de residència no és cap dels signants del conveni, l'organisme corresponent serà el de l'estat signant en el qual l'interessat va estar assegurat per darrer cop.

informació