Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

Seguretat Social

La Seguretat Social és un sistema de protecció pública adreçat a totes les persones que garanteix les prestacions assistencials, les prestacions sanitàries i les prestacions econòmiques o de qualsevol altra classe que les normes hagin establert, per tal d'afrontar les situacions de necessitat social que puguem patir.

Es basa en el principi de solidaritat financera, és a dir, hi contribueixen econòmicament tant el col·lectiu d'empreses com el col·lectiu de persones treballadores.

Tipus de prestacions:

 • La prestació sanitària: Consisteix en l'assistència sanitària pública per a totes les persones d'aquest país, independentment de la nacionalitat i de la situació administrativa; és una de les prestacions més importants que proporciona el sistema públic de la Seguretat Social.
 • La prestació econòmica: Serveix per preveure, reparar o superar aquelles situacions de necessitat que originen una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que les pateixen. Cobreix tres tipus de riscos:
  • Riscos de malaltia, maternitat, atur, vellesa, jubilació, incapacitat permanent i mort (assegurances socials)
  • Prestacions familiars (per exemple, per fills a càrrec)
  • Accidents de treball i malalties professionals

  Totes les persones treballadores de qualsevol nacionalitat que cotitzin a la Seguretat Social tenen dret a les prestacions econòmiques contributives sempre que hagin cotitzat durant el temps mínim exigit per la llei i compleixin la resta de requisits per accedir-hi.

  També hi ha prestacions de tipus no contributiu o assistencial: són les que s'atorguen per l'existència d'una necessitat, amb independència de les aportacions efectuades, i en aquest cas es financen a través dels pressupostos públics. En aquest nivell hi ha les prestacions no contributives per jubilació, invalidesa, fills a càrrec, rendes mínimes d'inserció, o també les prestacions assistencials per atur, entre d'altres.

Es pot consultar tota la informació sobre prestacions socials clicant aquí.

El sistema de la Seguretat Social i les prestacions que ofereix són administrats per diferents organismes a Catalunya: l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), l'ICS (Institut Català de la Salut), l'IMSERSO (Institut de Majors i Serveis Socials), l'ICASS (Institut Català de Serveis Socials) o la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social, organisme que actua com a recaptador i caixa única).

Els serveis socials dels municipis també poden informar sobre les prestacions assistencials o econòmiques a les quals es té dret.

Servei públic d'ocupació / Acomiadament

D'acord amb la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema de treball i de creació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC [enllaç al web corporatiu]), el SOC és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El SOC emmarca la seva actuació en l'Estratègia europea sobre treball i en els plans nacionals sobre treball de l'Estat.

El SOC té com a funcions principals:

 • Oferir i donar servei a totes les persones que busquen feina, independentment que la seva situació laboral sigui en actiu o en atur, i a les empreses.
 • Oferir un marc d'igualtat d'oportunitats laborals per a tothom.
 • Fomentar l'esperit emprenedor i donar suport a la petita i mitjana empresa.
 • Aconseguir que el diàleg i el compromís entre els actors públics i privats siguin el motor de les polítiques d'ocupació.
 • Aconseguir un nivell d'ocupació alt, mitjançant una acció activa, juntament amb la promoció i la creació de treball.

Més informació clicant aquí.

Per obtenir tant la prestació d'atur com el subsidi, cal dirigir-se a l'Oficina de Treball que correspongui, on es rebrà personalment la informació dels tràmits que s'han de fer i de la documentació que s'ha d'aportar ( enllaç a més informació).

Agències privades de col·locació

S'entén per agències de col·locació les entitats públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que, en coordinació i, si escau, col·laboració amb el servei públic d'ocupació corresponent, duguin a terme activitats d'intermediació laboral que tinguin com a finalitat proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar als ocupadors les persones treballadores més apropiades d'acord amb els seus requeriments i les seves necessitats.

Accedeix a  la llista completa actualitzada d'agències de col·locació que actuen en l'àmbit de Catalunya.

Més informació clicant aquest enllaç.

Informació general

Pàgina web sobre diferents qüestions de relacions laborals.

Per qüestions relatives a la Inspecció de Treball, pots clicar aquí, o consultar on són les Inspecciones Provinciales de las Unidades Especializadas de la Seguridad Social accedint a aquest enllaç.

informació