Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació general

Dades bàsiquesDades bàsiques

Catalunya és una comunitat autònoma que forma part de l’Estat espanyol. El 19 de juliol de 2006 es va aprovar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i, el seu article segon, estableix que el sistema polític català s’estructura de la forma següent: informació

Indicadors socioeconòmicsIndicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles a l’Institut d’Estadística de Catalunya –IDESCAT informació