Els
països
Canadà
Canadà

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Al Canadà les traduccions jurades han d'estar fetes per un traductor o intèrpret jurat nomenat per l'organisme que determini la legislació de cada estat per tal que el document oficial traduït tingui efectivitat legal en l'organisme de destinació. Al Canadà, tots els documents redactats en un idioma estranger, perquè tinguin efectivitat jurídica, han de ser traduïts per un traductor certificat canadenc en anglès o francès. Tant el document original com la traducció han de ser signades i segellades per un notari públic o comissionat de juraments canadenc.