Els
països
Canadà
Canadà

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destinació, qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat) ha d’ésser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat signant.

Què és un document públic? És aquell document autoritzat per un notari o un funcionari públic competent que acredita els fets que refereix amb les solemnitats requerides per la llei.

Què és una còpia autoritzada (o autèntica) de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat? És la reproducció, formalitzada notarialment d’una escriptura protocol·litzada per un notari d’acord amb la qual s’eleva a públic un document privat.

Convé tenir present que Canadà no ha subscrit el XII Conveni de l’Haia, de 5 d’octubre de 1961. No és vàlida, per tant, l’anomenada Postil·la de l’Haia o tràmit de legalització única en aquest país, i cal seguir el procediment de legalització diplomàtica o consular.

 

Característiques del procés

 • Es pot legalitzar tant un document públic original com la còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat.
 • El segell o la diligència de legalització no tenen, pròpiament, data de caducitat. Ara bé, si el document legalitzat sí que en té, la legalització és vàlida mentre estigui en vigor el document.
 • Si la legislació del país on hagi de produir efectes el document estableix que només s’accepten els documents en el seu idioma o idiomes oficials, és recomanable tramitar la legalització abans de la traducció jurada. D’aquesta manera es pot traduir, simultàniament, tant el mateix document com el segell o la diligència de legalització.
 • La legalització no és un tràmit immediat, motiu pel qual és aconsellable iniciar-lo amb una mínima previsió. Val a dir que no es pot donar un termini orientatiu perquè depèn del tipus de document i de l’òrgan al qual s’adreci la petició.
 • Quan la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) efectua el tràmit, és gratuït. Quan ho fa una ambaixada o un consolat d’Espanya, s’ha de pagar una taxa l’import de la qual varia depenent de l’ambaixada o del consolat de què es tracti.
 • Alguns documents, com per exemple els títols acadèmics, exigeixen el reconeixement previ de les signatures per part de les autoritats competents. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport proporciona informació detallada sobre aquest tràmit en funció de si el títol és  universitari o  no universitari (enllaços als respectius apartats).

 

Documents que poden ser legalitzats

Es pot legalitzar qualsevol document públic, ja sigui administratiu, judicial, notarial o d’altre tipus. Deixant de banda el XII Conveni de l’Haia (no subscrit per Canadà), hi pot haver altres acords o tractats internacionals que eximeixin de l’obligació de legalitzar determinats documents. Es pot consultar la llista completa d’aquests convenis, dels Estats signants i dels documents exempts (com, per exemple, certificacions plurilingües d’actes de naixement, matrimoni o defunció) clicant  aquí

 

On i com tramitar la legalització segons el tipus de document

En el procediment de legalització, cada nova signatura certifica l’autoritat i l’autenticitat de la firma anterior. És, doncs, una successió de firmes i de segells de validació en què intervenen diversos òrgans en funció del tipus de document que es vulgui legalitzar:

 

Documents administratius i jurídics

Documents emesos per l'Administració general de l'Estat

1. Cal adreçar-se primer a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:

 • Presencialment, acudint al C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014, Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

2. Finalment, cal adreçar-se a  l’ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

Documents emesos per les comunitats autònomes

1. Cal adreçar-se primer a la unitat de legalitzacions de la comunitat autònoma emissora del document. En el cas de Catalunya, no hi ha un únic òrgan competent per fer legalitzacions i cal tenir en compte les indicacions següents:

2. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:

 • Presencialment, acudint al C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a  l’ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

 

Documents emesos per les entitats locals (ajuntaments, diputacions, cabildos i d'altres)

1. D’entrada, cal que la Subdirecció General d’Administració Local reconegui la firma de l’autoritat local que signa el document (si és de l’Ajuntament de Madrid, es pot legalitzar acudint directament a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació [MAEC]). Podràs iniciar el tràmit des d’aquest enllaç al web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

2. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del MAEC mitjançant qualsevol de les alternatives següents:

 • Presencialment, acudint al C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a  l'ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

Important! Els documents emesos per les entitats locals també es poden legalitzar per les vies judicial o notarial.

Documents judicials

Per exemple, actes de naixement, matrimoni o defunció; certificats de capacitat matrimonial, fe de vida o d’estat; resolucions judicials, etc.

1. En primer lloc, cal adreçar-se a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) per tal que validi la firma de l’autoritat que signa el document. En el cas de Catalunya, el TSJ ( enllaç al web de l’òrgan) es troba al Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palau de Justícia), 08018 Barcelona. Tel. 93 486 61 83 i 93 486 61 84.

2. En segon lloc, cal anar a la Secció de Legalitzacions del Ministeri de Justícia, ubicada al C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid (tel. 902 007 214). Pots contactar-hi telemàticament des d’aquest enllaç. Important! També t’hi pots adreçar a través de qualsevol de les gerències territorials del Ministeri de Justícia ( enllaç a la carta de serveis d’aquestes gerències). En el cas de Catalunya, pots acudir a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, que es troba al C/ de Garcilaso, 123, de Barcelona ( enllaç a localització de l’oficina). Per altres tràmits (administració i registre general), existeix una segona Gerència del Ministeri de Justícia a Barcelona que es troba al C/ de Pau Claris, 158.

3. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:

 • Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

4. Finalment, cal adreçar-se a  l’ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

Documents notarials

1. Amb el document notarial (testament, compravenda, poders, constitució de societats, etc.), cal adreçar-se al Col·legi de Notaris de Catalunya ( enllaç al web de l’organisme), que abasta les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i es troba situat al C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona. Tel. 93 317 48 00. a/e: info@catalunya.notariado.org.

2. En segon lloc, cal anar a la Secció de Legalitzacions del Ministeri de Justícia, ubicada al C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid (tel. 902 007 214). Pots contactar-hi telemàticament des d’aquest enllaç. Important! També t’hi pots adreçar a través de qualsevol de les gerències territorials del Ministeri de Justícia ( enllaç a la carta de serveis d’aquestes gerències). En el cas de Catalunya, pots acudir a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, que es troba al C/ de Garcilaso, 123, de Barcelona ( enllaç a localització de l’oficina). Per altres tràmits (administració i registre general), existeix una segona Gerència del Ministeri de Justícia a Barcelona que es troba al C/ de Pau Claris, 158.

3. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les següents alternatives:

 • Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014, Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que haurà de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

4. Finalment, cal adreçar-se a  l’ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

Altres tipus de documents

Acadèmics

Cal distingir entre:

 • Documents acadèmics públics (és a dir, emesos per institucions públiques) previstos a l’article segon de l’Ordre ministerial de 16 d’abril de 1990 ( enllaç al document),expedits pel Ministeri d’Educació o pels rectors de les Universitats, amb validesa a tot el territori nacional, o bé expedits per centres públics docents d’una comunitat autònoma). Aquests documents es legalitzen d’acord amb el procediment específic que s’explica més avall
 • Altres documents acadèmics públics com, per exemple, títols propis d’una universitat, com ara postgraus, màsters, extensions universitàries, etc.). Aquests documents es legalitzen per la via notarial (que trobaràs explicada a l’apartat anterior) tenint en compte que, abans d’anar al Col·legi de Notaris, cal que un notari designat per l’entitat emissora del document en legitimi la signatura o les signatures.
 • Documents acadèmics privats (emesos per institucions privades). Aquests documents no són susceptibles de legalització; en tot cas, cal que les parts (entitat emissora i receptor o beneficiari del document) acudeixin a una notaria per protocol·litzar una escriptura d’elevació a públic del document privat. A continuació, el notari podrà expedir una còpia autoritzada de l’escriptura amb la qual es podrà acudir al Col·legi de Notaris per iniciar el procediment de legalització.

Pel que fa als documents acadèmics públics previstos a l’article segon de l’Ordre ministerial de 16 d’abril de 1990, el procediment és el següent:

1. D’entrada, cal distingir entre:

 • Títols oficials d’educació superior (vàlids a tot el territori de l’Estat). Els títols universitaris oficials vàlids a tot el territori nacional i expedits pels rectors de les Universitats, així com els títols d’educació superior i de postgrau expedits pel Ministeri d’Educació i els certificats acadèmics oficials d’estudis conduents a l’obtenció dels títols esmentats o els expedits pel mateix Ministeri en compliment de la normativa comunitària, han d’ésser legalitzats, en primer terme, per l’autoritat educativa competent (Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions; Paseo del Prado, 28, entl., 28014 Madrid). Important! Des del 3 de juny de 2013, es pot sol·licitar aquest reconeixement de firmes a l’Alta Inspecció d’Educació a Catalunya( enllaç a la informació sobre el tràmit i al formulari de sol·licitud). Adreça: C/ de Bergara, 12, 5è. 08071, Barcelona; tel. 93 520 96 03; fax 93 520 96 88; a/e: legalizaciones.cat@seap.minhap.es.
 • Títols oficials d’educació no superior. Són els expedits per centres docents d’una comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, cal acudir al servei territorial d’Ensenyament ( enllaç al directori d’adreces) de la demarcació on s’hagi expedit el títol o certificat acadèmic oficial no universitari.

2. En ambdós casos, cal adreçar-se a continuació a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les següents alternatives:

 • Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014, Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que haurà de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a  l'ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

Mercantils i bancaris

1. Si es tracta d’un document mercantil pròpiament dit (factures, contractes mercantils, certificats d’origen, etc.), cal anar a la seu de la Cambra de Comerç de la província corresponent:

 • Barcelona: Av. Diagonal, 452-454, 08006 Barcelona. Tel.902 448 448 i 93 416 93 01.
 • Girona: Gran Via de Jaume I, 46, 17001 Girona. Tel. 972 418 500 i 972 418 501.
 • Lleida: C/ d’Anselm Clavé, 2, 25007 Lleida. Tel. 973 236 161 i 973 247 467.
 • Tarragona: Av. de Pau Casals, 17, 43003 Tarragona. Tel. 902 219 676 i 977 240 900.

O es pot anar al Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació ( enllaç al web de l’organisme), situat al C/ Ribera del Loira, 12, 28042 Madrid. Tel. 91 590 69 00 / 91 590 69 08 / 91 590 69 10.

Si es tracta d’un document bancari, cal tenir en compte que:

 • Si ha estat emès pel Banc d’Espanya (enllaç al web de l’organisme), es pot legalitzar a la seva seu a Catalunya, ubicada a la Pl. de Catalunya, 17, 08002 Barcelona. Tel. 93 482 47 00.
 • Si ha estat emès per una entitat bancària d’àmbit estatal, es pot legalitzar als serveis centrals d’aquesta entitat, a la seva seu a Madrid o al Banc d’Espanya.
 • Si ha estat emès per una entitat bancària d’àmbit local o sense seu a Madrid, es pot legalitzar a la seu del Banc d’Espanya a Catalunya, ja esmentada abans.

Important! Els documents bancaris també es poden legalitzar per la via notarial.

2. En qualsevol dels dos casos anteriors (és a dir, tant per a documents mercantils com bancaris), cal dirigir-se després a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les següents alternatives:

 • Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014, Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a  l’ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

D'entitats religioses

A) Documents de l’Església catòlica:

1. Cal anar en primer lloc a la Nunciatura Apostòlica, que es troba a l’Av. de Pío XII, 46, 28016 Madrid. Tel. 91 766 83 11. a/e: nunap@planalfa.es).

2. En segon lloc, cal acudir a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:

 • Presencialment, acudint al C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a  l’ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

B) Documents d’una altra confessió religiosa:

 • Si els documents en qüestió estan inscrits en el registre civil espanyol (per exemple, certificats de matrimoni islàmic, jueu o evangèlic), aquests es legalitzen per la via judicial (consulta l’apartat Documents judicials).
 • Si els documents en qüestió NO estan inscrits en el registre civil espanyol, només es poden legalitzar per la via notarial (consulta l’apartat Documents notarials).

Certificats mèdics

1. D’entrada, és necessari que el facultatiu empleni l’imprès oficial específic per a aquest objectiu, el firmi i hi estampi el segell que l’acredita com a col·legiat.

2. A continuació, cal anar al Col·legi Oficial de Metges de la província corresponent:

 • Barcelona (enllaç al web de l’organisme):Pg. de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. Tel. 93 567 88 88. a/e: col.metges@comb.es.
 • Girona (enllaç al web de l’organisme):C/ d’Albareda, 3-5, àtic (Edifici Fòrum), 17004 Girona. Tel. 972 208 800. a/e: comg@comg.cat.
 • Lleida (enllaç al web de l’organisme): Rbla. d’Aragó, 14, 25002 Lleida. Tel. 973 270 811. a/e: comll@comll.cat.
 • Tarragona (enllaç al web de l’organisme):Via de l’Imperi, 11, 43003 Tarragona. Tel. 977 232 107. a/e: direccio@comt.org.

O al Consell General de Col·legis Oficials de Metges d’Espanya ( enllaç al web de l’organisme), que es troba a la Pl. de las Cortes, 11, 4º, 28014 Madrid. Tel. 91 431 77 80.

3. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:

 • Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

4. Finalment, cal adreçar-se a  l’ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC.

Certificats veterinaris

1. Amb el certificat del veterinari que es vulgui legalitzar, cal adreçar-se a l’Area d’Agricultura de la Subdelegació del Govern de la província corresponent:

 • Subdelegació del Govern a Barcelona: Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca, C/ de Bergara, 12, 2n, 08002 Barcelona. Tel. 93 520 96 02.
 • Subdelegació del Govern a Girona: Dependència de l’Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca, Av. de Jaume I, 17, 17001 Girona. Tel. 972 069 340.
 • Subdelegació del Govern a Lleida:Dependència de l’Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca, Pl. de la Pau, 1, 25007 Lleida. Tel. 973 959 000.
 • Subdelegació del Govern a Tarragona: Dependència de l’Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca, Pl. de la Imperial Tàrraco, 4, 2a, 43005 Tarragona. Tel. 977 999 060.

2. En segon lloc, cal anar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que es troba al C/ de Almagro, 33, 5º, 28071 Madrid. Tel. 91 347 66 07 i 91 347 66 76, i a/e: dgpma@magrama.es.

 1. En tercer lloc, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:
 • Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379 16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ( enllaç a la pàgina web de l’organisme).
 • Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid). És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important! L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil, és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.
 • Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

4. Finalment, cal adreçar-se a  l'ambaixada o al consolat a Espanya del país on hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció de Legalitzacions del MAEC. S’aconsella preguntar a la mateixa representació diplomàtica si hi ha condicions o requisits addicionals sobre l’exportació de mascotes al país de destinació.

informació