Els
països
Canadà
Canadà

Homologació de títolsHomologació de títols

Al Canadà no existeix cap organisme públic d'àmbit federal ni estatal que homologui o convalidi, amb caràcter general, títols acadèmics estrangers.

Tampoc no existeix cap regulació genèrica d'aquesta pràctica. La normativa existent sobre aquest tema actualment està vinculada al que anomenaríem professions regulades i professions no regulades, que requereixen algun tipus de formació superior o d'experiència determinada com a requeriment previ per exercir-les.

Per als casos en què l'homologació és procedent i necessària per a ocupacions regulades, aquesta és una funció que du a terme l'associació professional provincial o territorial o l'organisme regulador de certificació i acreditació. Et proporcionaran una llicència, un certificat o un registre.

  • L' ACESC és l'Aliança de Serveis d'Avaluació de Credencials del Canadà i identifica els serveis provincials. Al següent enllaç trobaràs la llista de les entitats avaluadores de les credencials que integren aquesta Aliança.
  • El CICIC es el Centre d'Informació Canadenca de Credencials Internacionals, que informa com obtenir una avaluació de les seves credencials educatives, professionals i ocupacionals.

Pel que fa a professions no regulades, correspon a l'ocupador decidir si les qualificacions obtingudes fora del Canadà són equivalents a les credencials canadenques requerides per a l'ocupació.

Important! Si el que es pretén és estudiar, es pot trobar informació específica pel que fa a l'admissió a les universitat i escoles en aquesta web . Si el que es pretén és treballar en una ocupació regulada, es pot trobar informació detallada del procediment que s'ha de seguir en aquesta web .