Els
països
Canadà
Canadà

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol NO és pot bescanviar al Canadà. En conseqüència, cal obtenir un permís de conducció autòcton si el que preteneu és establir-vos al Canadà i convertir-vos en resident canadenc, i aixó s'ha de fer abans dels 3 mesos des de la vostra arribada al país.

A Canadà no hi ha un model nacional de permís de conduir. La competència en l'expedició dels permisos pertany a les províncies i als territoris, i no pas al Govern federal. Per tant, es convenient posar-se en contacte abans amb el departament competent del govern de la província o territori a on aneu a residir. Es pot trobar una llista d'aquests departaments i els seus corresponents enllaços  aquí.

El permís de conduir propi de cadascuna de les províncies o territoris us habilita per conduir per tot Canadà. Cal tenir en compte, peró, que, si es canvia de lloc de residència a una altra provincia o territori, l'interessat ha de bescanviar el permís de conducció pel propi del nou lloc de residència abans  de 2 mesos des del trasllat.

Permís internacional de conducció 

Si la teva intenció és fer un viatge de turisme amb una dirada inferior als tres mesos, es pot fer servir el permís internacional de conduir. En aquest sentit, tant Espanya como Canadà han subscrit el Conveni Internacional de Ginebra de 19 de setembre de 1949 i, en conseqüencia, Canadà admet el permís internacional de conducció (enllaç a les principals característiques) expedit a Espanya. Cal tenir en compte, tanmateix, que el permís internacional és una traducció del permís de conduir nacional i no el substitueix, per la qual cosa es recomana portar-los tots dos.

A l'Estat espanyol, poden obtenir aquest permís internacional les persones titulars d'un permís de conducció vigent i poden sol·licitar-lo a les direccions provincials de la Direcció General de Trànsit (DGT). 

El permís internacional de conducció té una validesa màxima d'un any.