Els
països
Canadà
Canadà

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o del certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (vés a l'apartat   Legalització de documents oficials), traduït (vés a l'apartat   Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (vés l'apartat  Homologació de títols).

Al Canadà, les professions regulades estan controlades per lleis que poden ser tan d'àmbit provincial com federal.

Per a cada professió existeix una associació professional provincial o organisme regulador que estableix els requisits, i avalua les qualificacions i titulacions dels sol·licitants per certificar, registrar o concedir la llicència per exercir la professió. Hi ha la possibilitat que la persona sol·licitant de la certificació hagi de superar exàmens de caire professional i/o lingüístic.

Els requisits establerts poden variar d'una província a una altra i també es dóna el cas que hi ha professions que estan regulades en unes províncies i en unes altres no ho estan.

L'apartat Working in Canada del Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC), ofereix la informació següent:

  • Classificació nacional d'ocupacions (NOC). Referència a nivell nacional, pel que fa a les ocupacions. Informa sobre els requisits exigits per a cada una de les ocupacions. Estan classificades per grups. Determina els nivells professionals i les tasques que s'han de desenvolupar.
  • Associació professional o organisme regulador. En aquest enllaç pot cercar l'entitat que correspon a cada professió i l'àmbit territorial que abasta.

La pàgina web del CICIC també ofereix informació sobre les professions no regulades, en les quals, com que no estan regulades per llei, l'ocupador determina el perfil professional exigit als treballadors.