Els
països
Brasil
Brasil

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió.

En cas que es tracti d’una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (consulta l’apartat  Legalització de documents públics), traduït (consulta l’apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (consulta l’apartat  Homologació de títols).

Al Brasil, l'organisme que s’ocupa de controlar les professions regulades és el Ministério do Trabalho e Emprego a través de la  CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), que les relaciona totes  aquí.