Els
països
Bèlgica
Bèlgica

Registre d'una empresa Sistema públic d'intermediació

La millor manera de trobar feina a Bèlgica és inscriure’s en una oficina pública de treball com a sol·licitant. L’únic requisit exigit per dur a terme aquesta inscripció és que es disposi del corresponent número nacional, que s’atorga a l’hora de sol·licitar la targeta de residència:

  • El numéro de registre national (o numéro national, NN) és obligatori només quan un estranger vol residir a Bèlgica més de 3 mesos consecutius o més de 181 dies l’any. Es demana al mateix temps que la targeta de residència a l’ajuntament (comunne/gemeente) del lloc on vol fixar la seva residència i és obligatori fer-ho dintre dels 8 dies següents a la seva arribada en aquest lloc.

Les oficines de treball a Bèlgica es distribueixen segons sigui la regió de què es tracti i són aquestes:

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Alemanya i a qualsevol país de la   Unió Europea és la xarxa   EURES (serveis europeus d'ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. En formen part els 28 Estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.